قاچاق گوشیهای آیفون ربطی به واردکنندگان قانونی ندارد

Shargh - - آيتي -

ایســنا: سرپرســت امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد تعداد شــرکتهای مجاز واردکننــده آیفون تغییری نکــرده و قاچاق این نوع از تلفنهای همراه ربطی بــه آنها ندارد. یدالله صادقی دراینباره بیان کرد: «شرکتهای واردکننده گوشیهای همــراه آیفــون تعدادشــان تغییری نکرده اســت و همچنان بــه کار خود ادامه میدهنــد. اما قاچاق و واردات غیرقانونــی گوشــیهای آیفــون ارتباطی به این شــرکتها ندارد، چراکه آنها از همان ابتدا تمایل خود را برای تجارت قانونی گوشــیهای آیفون نشان دادهاند».او افزود: «هیچیک از شرکتهای واردکننده گوشــی آیفون که مجوز رســمی خود را در این زمینه دریافت کردهاند، نمایندگی این شرکت را ندارند و تنها به واردات و ارائه خدمات پس از فروش آن میپردازند و در واقــع آنهــا تنها بــرای ثبت ســفارش اینگونه محصولات مجوز قانونی دریافت کردهاند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.