ارزش سهام گوگل کاهش یافت

Shargh - - آيتي -

مهر: یک مشــکل رایانهای سبب شد ارزش سهام گــوگل با ۸۶ درصد کاهش روبهرو شــود. از ســوی دیگر ارزش سهام مایکروسافت ۸۰ درصد رشد کرد. براســاس گزارش اینترنشنالبیزینستایم، یک مشکل رایانهای عجیب ســبب شد قیمت ســهام برخی از مهمتریــن شــرکتهای فناوری از جملــه آمازون و گوگل به شــدت کاهــش یابد. به طــوری که ارزش برخی از این شــرکتها میلیاردها دلار کاهش یافت. از سوی دیگر برخی شرکتها نیز با افزایش بیسابقه ارزش روبهرو شــدند. این مشکل ســبب شد ارزش ســهام آمازون با ۸۷ درصد و آلفابت )شرکت مادر گوگل( با ۸۶ درصد کاهش روبهرو شود. این مشکل رایانــهای پس از آن اتفــاق افتاد کــه تهیهکنندگان اطلاعات مالی به اشــتباه اطلاعات آزمایشی بورس نزدک را قیمتهای واقعی تلقی کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.