سردرگمی بر ا سشرعتپمام ردوخنشيدازهردپمزبهششکاكني کیارستمی

Shargh - - جامعه -

صبا صراف:

پزشــکی قانونی در نشســت خبری روز گذشته این ســازمان در پاسخ «شــرق» در ارتباط با پرونده کیارســتمی اعــلام کرده بود دربــاره پرونده کیارســتمی اظهارنظــری نمیکنند و آنها جســدی دریافــت نکردهاند تا در مــورد آن اظهارنظری کنند. ایرج خســرونیا، عضو هیئتمدیره نظام پزشــکی، با اشــاره به اینکه این پرونده دیگر برای نظام پزشکی نیز بســته شــده و کوتاهی پزشــک نیز در آن عنوان شــده اســت، در ادعایی جدید به روزنامه «شرق»، گفت: خانواده کیارســتمی خود نیز میگویند درباره مرگ شــکایتی نداریم؛ از آنچه در بیمارســتانهای تهران میگذرد شاکی هســتیم. او در ادامه توضیح داد عمدتا پروندههای نظام پزشــکی به وسیله پنج تا شش کارشناس پزشکی مورد بررسی قرار میگیرد اما در مورد این پرونده 30 نفر کار کارشناســی انجام و نظر دادند که فوت بیمار به دلیل مشکلات دارویی در خارج از کشــور صورت گرفته اســت. به گفته او در ســال بیش از 400 کار پزشــکی انجام میشود و براساس استانداردها از هر صد عمل دو تا سه عمل عارضهزا هســتند و عباس کیارستمی دچار عارضه بعد از عمل شــد و کمی این عارضه طول کشــید و چند عارضه پشتسر هم به وجود آمد.

رأی پزشــکی قانونی با تمامی حواشــی درباره رأی صادره روی آن قصور پزشــک بــود. آنچه فرزند عباس کیارســتمی نیز بر آن تأکید داشــت و گفته بود پزشک پدرش در ســفر بوده و بر سر بالین مریض حاضر نشده است؛ امری که در پرونده محکومیت وی نیز درج شده اســت یعنی «رفتن به مســافرت که از مصادیق قصور پزشــکی تلقی میشود». پزشک از زمانی بر بالین بیمار حاضر میشــود که به او خبر میدهنــد بیمارش فرد مطرحی در فرهنگ و هنر کشور بوده و خدمات بسیاری به جامعه هنری ایران کرده اســت و البته مهمتر شاید از زمانی که پای حمایت وزیر بهداشت به میان آمد.

جراحیهای زایمان و زنان بیشترین خطاهای پزشکی

اگرچه تعدادی از شهروندان کشور امکان این توجه و حمایت را ندارنــد و در مواردی حتی جان خود را به همین دلیل از دست دادهاند و پروندههایشان همچنان در پزشــکی قانونی مفتوح است. متأســفانه براساس آمار بیشــترین ایــن پروندههــا مربوط بــه زایمانها یا مادرانی اســت که نوزاد خود را حیــن زایمان به دلیل خطای پزشــک از دست دادهاند یا نوزادانی که با اقدام دیرهنگام پزشــک بدون مادر به دنیا آمدهاند یا پدرانی که هــر دو را از دســت دادهاند. یکــی از همین موارد که ســال گذشــته در نمونههای پرونده قصور پزشکی در رســانهها منتشــر شــد مربوط به مادری بود که با شــرایط ویژه در بیمارســتان ایزدی قم با فرزندی دچار فلج مغزی مواجه شــد. در همین گزارش آمده است با وجودی که مادر به دلیل قــد کوتاه و نقص دیگری در بدنش باید با سزارین وضع حمل میکرد، به اصرار کادر پزشــکی بیمارستان فرزند خود را به صورت طبیعی به دنیا آورد و فرزندش دچار فلج مغزی شد.

این درحالی اســت کــه از پس از انقلاب اســلامی تمامی تلاش جمهوری اســلامی بــر کاهش مرگومیر مادران و نوزادان بوده است و بسیاری طرحهای وزارت بهداشت از دهه 60 در این زمینه تا آنجایی موفقیتآمیز بود که براساس اســتانداردهای جهانی کشور توانست جایگاه خود را در رتبهبندی ســلامت کشورها بالا ببرد اما در پروندههای قصور پزشــکی همچنان اولین رتبه خطاهای پزشــکی را دارد و هزار و 57 مورد از تخلفات پزشــکی با رشــدی 22درصدی مربوط به جراحیهای زنان، زایمان و نازایی بوده اســت. دکتر ایرج خسرونیا، متخصــص بیماریهــای داخلی، عضــو هیئتمدیره

ســازمان نظــام پزشــکی و رئیــس جامعه پزشــکان متخصــص داخلی، علت خطا در زایمــان را به تعداد بالای زایمانهای ســزارین نســبت میدهــد و توضیح میدهد در جراحی مربوط به ســزارین هم بیهوشــی صورت میگیرد که ممکن اســت منجر به خطر شــود و هم خود جراحی، دو عاملی است که میتواند ایجاد عوارضی کنند و در مورد زایمانهای طبیعی نیز ممکن اســت انجام زایمان دیر شود و بچه در شکم مادر فوت کند یا معلول به دنیا آید.

به نظر میرســد با وجود اصرارهای وزیر بهداشت از زمــان انتصابش مبنی بر توجه بیشــتر بــه بیمار در بیمارســتانهای کشــور و کاهش ناعدالتــی، همچنان پزشکی قانونی از رشــد 24 درصدی پروندههای قصور پزشکی که در سال 95 محکوم اعلام شدهاند، نسبت به سال قبل خبر داده اســت. درمجموع بیش از 12هزارو 800 پرونــده قصور پزشــکی در مدت این دو ســال به پزشکی قانونی ارجاع شده اســت که هفتهزارو 214 پرونده مربوط به سال 95 بوده و سههزارو 126 پرونده ادعای قصور پزشــکی در آن ثابت شــده اســت. یعنی درمجموع علاوه بر رشــد پروندههای محکومشده، کل پروندههای ارجاعشده به پزشکی قانونی نیز 27 درصد رشد داشته است. البته معاونت انتظامی سازمان نظام پزشــکی حاضر به ارائه آمار قصورهای پزشــکی مورد بررسی در این سازمان به روزنامه «شرق» نشد.

خواندههای پرستاری هم افزایش یافته است

اما درهمینحال معاونت پژوهشی سازمان پرستاری نیز از بیشترشــدن خواندههای پرستاری در پروندههای قضائی در سالهای اخیر به «شرق» گفت و توضیح داد: «این به این معنی است که تعداد پرستاران بیشتری به دستگاههای قضائی احضار شدهاند اما عمدتا پرستاران بــرای قصور یا کوتاهی احضار نمیشــوند چون در هر حال براساس دســتور پزشک عمل میکنند، بیشتر آنان برای پاســخگویی یا توضیح در مورد پزشک مربوطه به دادگاه خوانده شدهاند». به گفته او پرستار فردی است که 24 ساعت بیمار را تحت نظر دارد و عمدتا با تمامی تغییرات و حالات قبل یا بعد از هر تجویز آشناست.

با توجه به خبر فوت نابهنگام کیارســتمی، صحبت گاهوبیگاه کوتاهی پزشــکان و انتشــار اخبار مربوط به آن بیش از همیشــه مطرح و موجب شد تا دیگر افراد معروفــی که مرگ آنان مشــکوک به کوتاهی پزشــک معالــج بــود، از پیگیــری پروندههای خــود کوتاهی نکننــد و مردم عادی نیــز بیش از گذشــته از آنچه در بیمارســتانها برایشــان اتفاق افتــاده، بگویند. اگرچه سازمان نظامپزشکی در گفتوگوهای پیش از این خود ادعــا کردهاند این پروندهها در مقایســه با کشــورهای دیگر چندان نیســت؛ امــا نمودارهای آماری ســازمان پزشــکیقانونی در چند ســال از افزایش این پروندهها خبر میدهند. البته ایــن افزایش در حدود هزار پرونده در هر ســال و به صورت تدریجی است. روابطعمومی پزشــکیقانونی نیــز در گفتوگویــی کــه بــا روزنامه «شرق» داشــت، اشــاره کرد عمدتا پروندههای قصور پزشکی افزایش چندانی نداشتهاند و به میزان کمی در سالهای مختلف تغییر کردهاند.

افزایش پروندههای خطای پزشکی یا افزایش جراحیهای سنگین

تسلط و معروفیتی که پزشکان ایرانی در جراحیها و محبوبیتی که بهعنوان پزشــکان حاذق و چیرهدست حتی در کشــورهای دیگر داشتهاند؛ یعنی همان دلیلی که ابتدا کیارســتمی خواست تا بیســروصدا در ایران بمانــد و تحت درمــان قرار گیــرد، دیگر فــرو ریخت. کوتاهیهای پزشکی بهسرعت در خبرها منعکس شد و کودکی که در شــهر اصفهان پزشک معالجش بخیه او را بــه دلیل ناتوانی خانــوادهاش در پرداخت هزینه بیمارستان دوباره باز کرد، انعکاس و برخورد فراوانی را از ســوی مردم موجب شد. این در حالی بود که تا کمی پیــشازآن وقتی مهران مدیری در یکی از ســریالهای خود به جامعه پزشکی انتقاد کرد، این پزشکها بودند که این اقدام کارگردان تلویزیونی را ناشایست دانستند؛ اما با مرگ کیارستمی دیگر هیچ پزشکی حتی در مقابل فریاد کارگردان سینما بر سر پزشکان معالج کیارستمی که شــما او را کشــتید و با نادانی خود او را که تا مدتی پیش با من حــرف میزد، از ما گرفتید، هیچ واکنشــی نشان ندادند. تنها تعداد آمارهای پروندههای کوتاهی و خطای پزشــکی که منتشر میشود، ذهن مردم را درگیر خود نکرده اســت؛ بلکه بیشتر آثار ناشایستی است که در خاطرات مردم به یادگار گذاشــته شده و بسیاری از آنان در زندگی روزمره خود در برخورد با پزشکانشــان یــا رفتن به بیمارســتانها با آن مواجه شــدهاند و این تنها مربوط به امروز یا مرگ کیارســتمی نبوده اســت. کارگــردان تلویزیونی دیگري نیز حدود 10 ســال پیش همســرش نهاله را پس از جراحی برداشتن چربیهای اضافه از دســت داد. در آن زمان نیز به دلیل معروفیت نســبی که کارگردان داشــت، مصاحبهای با او شــد و مدتی پس از مرگ همســرش از پزشک معالج شکایت کرده بود و مدعی شــده بود همسرش پس از جراحی دچار خونریزی شــده و پزشــک حتی برای حاضرشدن دوبــاره بر بالین بیمار پس از تشــخیص لخته خون نیز دیر اقدام میکند و در نهایت او و تنها دختر نوجوانش بــرای همیشــه تنها میشــوند. ایرج خســرونیا، عضو هیئتمدیره نظامپزشکی تهران بزرگ درباره قصورهای پزشــکی میگوید: ما در روز تا 60 پرونده قصور پزشکی را با توجه به قَسَــمی که خوردهایم، بررسی میکنیم و بســیاری بر اثر عارضههای بیماری است. تصور جامعه این اســت که هر مریض باید زنده از بیمارســتان بیرون بیاید. این اشتباه است؛ اما اگر پزشکی خطا کرده، حتما محکوم میشــود. او علت افزایش خطاهای پزشکی را افزایش تعداد جراحیهای سنگین در کشور میداند و میگوید: «تا 15 ســال پیش تا این انــدازه جراحیهای قلبی و مغزی در کشــور صورت نمیگرفت و به تبع آن عوارض ناشی از جراحیها تا این اندازه نبود».

بخشي از مردم علاقهشان را به پزشکان از دست دادند

محمــد شــریفیمقدم، قائممقــام ســازمان نظام پرستاری نیز درباره این سؤال «شرق» که آیا این درست اســت که در ســالهاي اخیر رابطه حاکی از اعتماد و حس اطمینانی که میان پزشــک و بیمار وجود داشت، کم شده است و ماجرای فوت عباس کیارستمی چقدر در این موضوع نقش داشــت، پاسخ داد: «بله و اتفاقی کــه برای فردی مثل کیارســتمی افتاد تنهــا بروز دُمل چرکینی بود که یکباره سر باز کرد.

ادامه در صفحه 17

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.