پرونده کيارستمی نباید یک سال طول میکشيد

Shargh - - جامعه -

وزیر بهداشت روز گذشته از بهطولانجامیدن پرونده عباس کیارستمی انتقاد کرد. این اظهارنظر وزیر در حالی است که نظام پزشکی این پرونده را مختومه میداند و پزشکیقانونی میگوید در مورد آن نظر دیگری ندارد.

سیدحســن هاشمی روز چهارشــنبه در گفتوگو با خبرگزاری ایرنا گفت: روند رســیدگی به پرونده پزشکی مرحوم عباس کیارستمی در سازمان نظام پزشکی و دستگاه قضائی که مسئولیت رسیدگی را داشتند، هنرمندان و جامعه را اقناع نکرده اســت و نباید این موضوع اینقدر طولانی میشــد و یکسال طول میکشید. وی گفت: رســیدگی هرچهسریعتر به پرونده پزشــکی مرحوم کیارستمی، هم بهنفع جامعه پزشــکی است و هم بهنفع کشور اســت. وزیر بهداشت اضافه کرد: همه کسانی که به نحوی با پرونده مرحوم کیارستمی ارتباط دارند باید پاســخگو باشند؛ چه وزارت بهداشــت، چه سازمان نظام پزشکی، چه بیمهها و بهطورکلی دولت، قوه قضائیه و همچنین دستگاه تقنینی کشور همه باید پاسخگو باشیم. وی گفت: به نظر من علت اینکه پرونده پزشکی مرحوم کیارســتمی تا این اندازه حاشیهساز شــده این است که مسئولان پرونده بهطور کامل به مردم توضیح ندادهاند و هرکســی از نگاه خودش به موضوع پرداخته اســت و بهخصوص اگر سازمان نظام پزشکی فعالتر و دقیقتر و همچنین دستگاه قضائی سریعتر عمل میکردند، مسئله به این شکل نمیشد. هاشمی ادامه داد: اتفاق عجیبی هم نیفتاده اســت، خانواده مرحوم کیارســتمی میخواهند بدانند که آیا قصور پزشکی صورت گرفته یا نه و اگر قصوری صورت گرفته، چه کسانی مقصر هستند و مجازات متناسب با آن چیست و میخواهند آن مجازات اجرا شود. من فکر میکنم این خواسته کاملا منطقی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.