انتخاب شهردار در گرو انتخاب کابینه

Shargh - - جامعه -

برخــی از گزینههــای مطرحشــده و اتفاقــا اصلی ادامه از صفحه اول

درباره تصدی شــهرداری تهران، گزینههایی هســتند کــه میتوانند در بخشهای مهمی در کابینه مســئولیت قبول کنند. مســئله اینجاست که محمود حجتی، اکبر ترکان، حسین مرعشی و محمدعلی نجفی که بهعنوان گزینههای مهمی از ســوی آقایان پیشنهاد شدهاند و در این روزها حتی برخی از اعضای منتخب، در فضای مجازی و در جلســات مختلفشــان آنهــا را معرفی و تا حدی تبلیغ میکننــد، همزمان گزینههای مهمی نیز برای حضور در کابینه دولت دوازدهم هستند.در نتیجه، از آنجایی که زمان معرفی کابینه و شروع به کار دولت دوازدهم یک ماه زودتر از دوره پنجم شورای شهر تهران اســت )نیمه مرداد(، شــوراییها در انتظاری اجباری، باید منتظر باشند ببینند تنها گزینههای مهمشــان پاســتور را به بهشــت ترجیح میدهند یا نه! واقعیت این اســت که گزینههای روی میز شــورای پنجمیها، تاکنون تنوع و تعدد زیادی نداشــته و از همان روزهای اول روی چند گزینه قفل شــده است. ازآنجاکه خاســتگاههای سیاسی و حزبی شورای پنجمیها، فارغ از حوزههای تخصصــی آنها، تنوعی محســوس دارد؛ انتظار این بود کــه درباره گزینههای پیشــنهادی برای تصدی پســت مهم شــهرداری تهران، گزینههای بیشتری را ارائه میکردند و در نهایت روی چند گزینه به اجماع میرســیدند و این همان روندی بود که تاکنون طی نشــده است. باید پرسید در روزهایی که از انتخابات و نهاییشــدن نتایج آن گذشــته اســت، احزابی مانند «اتحاد ایران اسلامی»، «کارگزاران ایران اســلامی»، «ندای ایرانیان»، «اعتماد ملی»، «سازمان عدالت و آزادی» و... که نمایندگانشــان در لیست امید ســهم دارند و به نوعی چشم امید قشــری از این جامعه هســتند، چند بار درباره انتخاب شــهردار تهران و گزینههای پیشنهادیشــان جلسه داشتهاند؟ و آیا گزینههای مطرحشده، تاکنون از این رایزنیهای احتمالی بیــرون آمدهاند؟ در میان گزینههایی که این روزها، چه از سوی اعضای منتخب و چه از سوی جریانهای تبلیغاتی افرادی خاص و خواهان موقعیت در شــهرداری تهران و دولت، مطرح میشــوند، نامهایی مانند حسین مرعشی، محسن هاشمی، محمدعلی نجفی، محسن مهرعلیزاده، محمود حجتی، احمد ترکنژاد، اکبر ترکان، پیروز حناچی، علیاصغر احمدی، محسن نریمان، معصومه ابتکار، الهه کولایی، شهیندخت مولاوردی، حبیبالله بیطرف، عباس آخوندی، رضا اردکانیان، مرتضی حاجی، علی عبدالعلیزاده و... مطرح شــدهاند که باید گفت بســیاری از آنها گزینههایی تکراری در همه دورههای انتخاب شــهردار هستند و درعینحال ســوابق مشخصی دارند و از ایــن منظر میتوان به خوبی روی خصوصیات شــخصیتی، اجرائی و مدیریتی آنها تصمیــم گرفت. در میان برخــی از این گزینههای مطرحشــده، برخی از گزینهها در عین احتمال کم برای انتخابشــدن بهعنوان شهردار تهران، شاید برای فرافکنی از گزینههای اصلی و برخی دیگر برای ارزیابی واکنشها مطرح میشــدند. محمدرضا عارف هم جزء یکی از این گزینههای اعلامی در فضای مجازی بود که البته خیلی زود به این خبرها پاسخ داد. او روز گذشته در مراسم ختم سیدرضا نیری، رئیس ســابق کمیته امداد امام خمینی)ره(، در پاسخ به خبرنــگاران بهصراحت این موضوع را رد کرد و گفت: «انشــاءالله در خدمت مردم در مجلس هســتم. هرکــس وظیفهای دارد و در جایــگاه خودش باید خدمت کند». آنچــه را بهعنوان مجموعه نگرانیها درباره عملکرد شــورای پنجم و اولین آزمونشان در انتخاب شهردار مطرح شد، افراد مختلفی با زوایای دید مختلفی در ایــن مدت مطرح کردهاند. چند روز قبل، رحمانیفضلی، وزیر کشور، در دیدار با منتخبان شورای پنجم کل کشور، با نگاهی آماری درباره تغییر شهردارانی که خود شــوراها انتخاب کرده بودند، تأکید کرد نباید نگاه سیاسی در انتخاب شهردار، شایستهسالاری را زیر سؤال ببرد و باید تنها شایستهسالاری در عزل و نصبها وجود داشــته باشــد. او گفت امروز یک نگاه سیاسی واحد در بیشتر نهادهای رسمی مانند مجلس، شورا و ریاستجمهوری شکل گرفته که مطالبه بهحق مردم این خواهد بود و میخواهند بدانند حالا چه میشود. علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی هم روز گذشته بر عدم انتخاب سیاسی برای مسئولیت شهردار تهران تأکید کرد و گفت: رویکرد سیاســی باعث میشــود هر فردی که شهردار میشــود، بعد از مدتی هوس رئیسجمهوری به ســرش بزند. او تأکید کرده اســت: «در ســالهای اخیر از رویکرد سیاسی شهردار ضربههای بسیار خوردیم. افرادی که شهردار میشوند، نباید در آینده هوس ریاستجمهوری به سرشان بزند؛ چراکه ضررش را تهران متحمل میشود، بنابراین باید به مســئله شهردار تهران کاملا تخصصی نگاه شود و دنبال فردی باشیم که تهران را دوباره قابل زندگی کند». او درعینحال با اشاره به مدیریت ساختوساز در شهر تهران و بلندمرتبهسازیهایی که زندگی را برای مردم سخت و دشوار کرده است، گفت: شهردار آینده باید فقط به فکر آبادانی تهران باشد. به نظر میرسد هنوز جریان اصلاحطلب متوجه عمق برد تاریخی که پس از سالها به یمن اعتماد و تغییر رویکرد مردم در اختیارش قرار گرفته، نشــده است و همه شواهد نشان میدهد باید بیش از قبل هشدارهایی را درباره این حرکتها داشــت تا از بروز اشتباهات جبرانناپذیر جلوگیری کرد. اصلاحطلبان یک بار از بهشــت رانده شدهاند و حالا بهتر است از هر اشتباهی که آنها را به این راندهشدن بکشاند، دوری کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.