کيارستمی گفت بدنم را شخم زدند

قاضیزادههاشمی: وزارت بهداشت اختیاری برای برخورد با متخلفان ندارد

Shargh - - جامعه -

گروه هنر:

داغیِ «تیر» بر سینه خیلیها نشست. نامه داریوش مهرجویی که خوانده شد، ذهنها رفــت به 22 تیر 95، روز اندوه و اعتراض؛ موعد «فغــان» داریوش مهرجویي، همــان روزی که کارگــردان «هامون» با صــدای بلند اعتراضش به مرگ «استاد فقید» را فریاد زد.حالا 1۴ تیر 96 است؛ یک سال از رفتن کیارستمی میگذرد. تیر، انــگار مأموریت دارد ســینهها را خراش بدهد و دردها را تراش. مراسم سالگرد درگذشت عباس کیارســتمی، «رسمی» است، رســمی نه بهدلیل آمدن مسعود کیمیایی، بهمن فرمانآرا، همایون ارشادی، رضا کیانیان، لیلی گلستان و دیگران که اینها «رفقای عباس» هستند و با دعوت به محفل او نمیروند؛ رسمی از جهت حضور «وزیر»؛ وزیر بهداشــت که تا یک هفته قبلتر معلوم نبود به این مراسم بیاید؛ ولی آمد، اگرچه قرار بود رئیس ســازمان نظام پزشــکی و رئیس پزشکی قانونی هم بیایند؛ اما مراســم بدون حضور آنها برگزار شــد. اجرای این مراسم را امیــر پوریــا و رضــا کیانیان بر عهده داشتند. کیانیــان آغازکننــده مراســم بــود؛ از ایــن گفــت که ماننــد دیگر ســینماگران پیگیر پرونده بوده؛ اینکه دوســتان پزشــک زیادی را میشناســد که «برخی از آنها دیوصفــت و گروهی دیگــر مانند فرشــته پاک هســتند». کیانیان ادامه داد: «آقای کیارســتمی فــوت کردنــد و خیلیهــا میگفتند خــب باید مقصر اعلام شــود؛ اما بعدش چه؟ درحالیکه پیگیــری پرونده کیارســتمی یــک حرکت مدنی است، نه یک خواست شخصی. البته کیارستمی بیشتر از اینکه مرده باشد، زنده است».

امیر پوریا مأمور خواندن نامه تلخ مهرجویی شد: «در این روزهای داغ تیرماه و سالروز عباس کیارســتمی عزیز، بار دیگر درگذشت یار و همراه دیرینهام را به خانواده و دوستان و هواداران این مرد بزرگ ســینما و هنر ایران تســلیت میگویم. هرچند هنوز بعد از گذشت یک سال نتوانستهام مــرگ مظلومانــه و غافلگیرانه او را بــاور کنم. درحالحاضر فقط در انتظار نتیجه پرونده پزشکی عباس عزیز هســتم و از وزیر محترم بهداشــت پاســخی دقیق و روشن میخواهم. چرا، چگونه و چه کســانی باعث غفلت شدند؟ و آیا از چنین ســهلانگاری بزرگی در حق یکی از سرمایههای ملی کشــورمان میشود چشم پوشــید؟ سه بار او را شــکافتند و بیهوش کردند و ســه ماه زجر کشــید... هرگز آخرین حرفهایــش را فراموش نمیکنم: «بدن مرا حســابی شخم زدند». نامش گرامی، روحش جاوید، یــادش گرامی. داریوش مهرجویــی 1۴ تیرمــاه 1396». در این مراســم حسن قاضیزادههاشــمی، وزیر بهداشت، گفت: ما به همه سرمایههای اجتماعی و هنری افتخار میکنیــم و عباس کیارســتمی یکــی از بهترین کارگردانهای خوب و طلایی فرهنگ و هنر ایران بود. بیمحبتیهای زیادی در حق کیارستمی شد و امروز برای میلیونها نفر پرســشهایی درباره پرونده پزشکی کیارستمی مطرح شده است.

او افزود: متأســفانه وزارت بهداشت براساس قانــون توان هیــچ برخــوردی را نــدارد و فقط میتواند بر مراکز درمانی نظــارت کند. حتــی اگر مشــکلی برای خود من مشــکلی پیــش بیایــد، من هم باید به ســازمان نظام پزشــکی و پزشکی قانونــی شــکایت کنم. متأســفانه فرایند صدور رأی درباره پرونده کیارســتمی بسیار طولانی شد و اگر رأی زودتر صادر شــود و سؤالهای جامعه پاسخ داده شود و جامعه اقناع شود، به نفع همه جامعه پزشــکی است. سپس بهمن کیارستمی با تشکر از وزیر بهداشــت و حریرچی، معاون وزیر، گفت: متأسفانه بهدلیل غایببودن رئیس سازمان نظام پزشــکی و پزشــکی قانونی، این جلســه به نتیجهای که میخواســت نرسید. او ادامه داد: ما از ابتدای شــکایتمان دنبــال گرفتن حکم نبودیم، بلکه تلاش کردیم یک گزارش درباره روند پزشکی به ما داده شــود که داده نشد و متأسفانه اختلاف روایاتــی درباره پرونده پزشــکی وجود داشــت. امروز خواســته ما این است که خارج از حکم این پرونده یک گزارش دقیق داده شــود و من از شما میخواهم یک گزارش دقیق ارائه دهید.

مراسم ســالگرد عباس کیارســتمی قرار بود با حضور رئیس ســازمان نظام پزشــکی و رئیس پزشــکی قانونی برگزار شود؛ اما بدون حضور آنها برگزار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.