واکنش سفیر ترکیه در ايران به اظهارات روحاني : از سدسازی بر دجله و فرات چشمپوشی نمیکنيم

Shargh - - جامعه -

مهر:

سفیر ترکیه در پاســخ به اعتراض فعالان محیط زیست ایران به سدسازیهای کشورش گفت: حالا که برخی میگویند آب از نفت گرانتر است، ترکیه چگونه میتواند از حق حاکمیتی خود دراینباره چشمپوشی کند؟ رضا تکین، سفیر ترکیه در ایران درباره این مسئله در حاشــیه کنفرانس بینالمللی مقابلــه با گردوغبار بــه خبرنگار مهــر گفت: ایــن کنفرانس در راســتای همســوکردن تلاشهای همه ما برای رفع مشکلاتی اســت که در منطقه با آن مواجهیم. اکنون ســدها و برخی پروژههای مرتبط که در ترکیه ساخته میشوند، هــدف حمله برخــی محافــل، از جمله ایــران قرار گرفتهاند.وی تصریح کرد: ما با این دیدگاه مخالفیم؛ زیرا میخواهیم به همه مسائل با رویکردی علمی پرداخته شود و دادههای ما نشان میدهد سدهایی که ترکیه بر دجله و فرات ســاخته، هیچ اثر منفی بر محیط زیست کشورهای پاییندســت، یعنی عراق و ســوریه ندارد. برعکس، این ســدها به مدیریــت آب کمک میکنند؛ به نحوی که در دورههای کمبارش پیش از این، وقتی بارانی نمیبارید، آبی هم به این کشــورها نمیرسید و دچار خشکسالی میشــدند و این مسئله آثار زیانبار محیط زیســتی داشت، اما با احداث این سدها، ما ابزار لازم بــرای مدیریت آب را داریــم و میتوانیم حتی در شرایط خشکســالی آب را رهاسازی کنیم و آب کافی به کشورهای پاییندست بفرستیم تا آن را برای نیازهای خودشان اســتفاده کنند.وی تأکید کرد: وقتی به دیگر پروژههــا در خود عراق، بهویــژه در دوران صدام، نگاه میکنید، تالابها و بســیاری از مناطق کشور را خشک کردهاند که به یک فاجعه محیط زیســتی منجر شد و ایــن از دلایل اصلی توفانهای گردوغباری که به ایران میآید، است. حتی ایران را ببینید. تنها ۴0 درصد دجله از ترکیه سرچشــمه میگیرد. ۴0 درصد از عراق و البته 10 درصد هم از ایران سرچشمه میگیرد.سفیر ترکیه در ایران مدعی شــد: ایران بهشدت روی آب دجله در مرز ایران و عراق سدســازی کرده اســت. در 30 سال اخیر ایران 600 ســد ســاخته که مانع ورود آب به تالابها میشود. ســاده است که یک کشور را نقد کنیم، اما به سیاســتهای خودتان هم نگاه کنید. ما نمیخواهیم هیچ کشــوری در معرض تهدید فاجعه باشد؛ بنابراین آماده گفتوگو با ایران هستیم. تکین در پاسخ به اینکه اگر به نحوی، میــزان حقابههای ادعایی رودخانهها و تالابهای پاییندست، از سوی نهاد مستقل بینالمللی تأیید شــود، دولــت ترکیه این حقابههــای مورد تأیید نهادهــای بینالمللــی را رعایــت خواهد کــرد یا نه، تصریح کرد: شــما نمیتوانیــد از حق حاکمیتی خود چشمپوشــی کنید؛ این کالایی نیســت که با نهادهای بینالمللــی آن را شــریک شــویم. آنچه مــا انجام میدهیم، این است که حتی وقتی با مشکلات کمبود آب دستوپنجه نرم میکنیم، هرگز آب را روي دجله و فــرات قطع نخواهیم کرد؛ پس آب داده میشــود. وی تأکید کرد: آب بسیار ارزشمند است و در کنفرانس هم گفته شــد، امروز یک بطری آب از یک بشکه نفت گرانتر است و ملتها تأکید دارند که آب حق ماست،

حالا که آب از نفت هم گرانتر اســت، پس چرا نفت را با هم شریک نمیشــویم؟! این حرف دقیقا منطق مشــابهی دارد. ما نباید به مســئله با چنین رویکردی نگاه کنیم. نگاه ما باید بر علایق مشــترک باشــد. باید بپذیریم خودمان هم اشتباهاتی داشتهایم و مثلا ایران حجــم زیادی از آب را از خوزســتان به اصفهان برای اهداف صنعتی منتقل کرده و این موضوع خوزســتان را خشــک کرده است. این واقعیتی است که شما باید بپذیرید.سفیر ترکیه در حالی از آمادگی کشورش برای گفتوگو در زمینه حقابه دجله و فرات سخن گفت که شرایط فعلی عراق و سوریه را مانع شکلگیری پروژه مشــترک و بینالمللی عنوان کرده است.گفتنی است که حسن روحانی، رئیسجمهور کشورمان، در مراسم افتتاحیه کنفرانس بینالمللــی مقابله با گردوغبار با انتقاد از سیاســتهای ترکیه در قبال دجله و فرات و مشکلاتی که برای محیط زیســت ایجاد خواهد کرد، گفته بود: اینکه همســایه ما طرح 22 سد در دجله و فرات را دارد، برای ایران و عراق و بسیاری از کشورهای دیگر مشکلزا خواهد شد و نمیتوان بهراحتی از کنار آن عبور کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.