سردرگمی بر سر پرونده کیارستمی

Shargh - - جامعه -

ایشان به دلیل محبوبیت و معروفیتی که داشتند، موفق شدند ســرآغاز ماجرایی شوند که خیلیها با آن درگیرند». شما ببینید در گذشته 35 درصد مردم به دلیل علاقه و اعتقادی که به پزشــکان داشــتند، تعداد نماینده پزشک در مجلس 30 نماینده بود؛ اما درحال حاضر 18 پزشک نماینده در مجلس داریم و این نشــان میدهد مردم علاقهشان را به پزشکان از دســت دادند. اما وی درباره اینکه آیا این امر از بعد از اجرائیشدن طرح تحول سلامت بیشتر شده و آیا ارتباطی به زیادشــدن بیماران دارد یا خیر، ریشه این امر را در گذشته جستوجو میکند: «تا قبل از سال 75 نظام سلامت در قالب یک تیم با هم کار میکرد. پزشک یک مبلغی میگرفت که یک تا یکونیم برابر دیگر اعضای تیم درمان بود. در این سال طرحی به صورت پایلوت در دانشــگاه شهید بهشتی گذاشتند و به دســتمزد پزشــک و پرســتار علاوه بر حقوق، طــرح کارانه را نیز اضافه کردند و اینکه اعلام شــد بیمار به وســیله پزشک متخصص جراحی شود. در حقیقت حق عمل در این زمان وارد سیســتم درمان شد و براساس آن تا 65 درصد به پزشک متخصص تعلق میگرفــت، پنج درصد به پزشــکهای دیگر و 20 درصــد هــم بین بقیه کادر بیمارســتان که 90 درصد جمعیت کادر بیمارســتانی بودند. 10 درصد هم متعلق به بیمارســتان اعلام شــد». به گفته او طبقهای در وزارت بهداشــت شکل گرفته است که بهعنوان مثال یک نفر در آن 10 میلیون و دیگری یک میلیون میگرفت. از سوی دیگر میگفتند باید منابع را پایدار کنیم و برای پایدارشــدن منابع ســاختار را عوض کنیم. هرکس رئیس بیمارستان میشود، باید پزشک باشــد. حال ببینید یک جراح باید مطبش را برود، بیمارســتان دولتی برود، بیمارستان خصوصی برود و درنهایت مسئولیت ریاست بیمارستان را هم دارد. به تدریج رفتار این گروه عوض میشــود؛ منی کــه صد میلیون درآمد دارم؛ حتما برتر هســتم. این تفکــر بر ذهنها حاکم شــد و احســاس بیعدالتی بــه وجود آمد. این خودبرتربینی در مطبها شــکل گرفت و برخوردشــان با مردم تغییر کرد. جامعه به جایی رســید که مریض تبدیل به کالا شــد و کرامت انسانی بهتدریج از بین رفت؛ درحالیکه دنیا داشت به سوی مشتریمداری میرفت و ناگهان پروندهای مثل کیارســتمی مانند دُمل چرکی بود که در مدت 10 ســال شــکل گرفته بود و با یک نیشتر سر باز کرد و رسانهای شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.