موافقت شورایعالی امنیت ملی با حضور زائران ایرانی در عربستان

Shargh - - جامعه -

ایســنا: نماینده ولیفقیــه در امور حــج و زیارت گفت: شــورایعالی امنیت ملی حضور زائران ایرانی در حج امســال را تصویب کرده است. حجتالاسلام والمسلمین سیدعلی قاضیعسکر در حاشیه بازدید از ترمینال حجاج فرودگاه بینالمللی امام خمینی )ره( و در دیدار با مســئولان شرکت فرودگاهی اظهار کرد: جلســه شــورای عاي امنیت ملی درباره حج 10 روز پیش تشکیل شــد و تصمیم برای اعزام زائران ایرانی به عربستان مصوب شده و جای هیچ تردیدی نیست و انشــاءالله زائران هرچه باشــکوهتر در این مراســم شرکت میکنند. وی افزود: شاید در صحبتهایی که دراینباره شد، ابهاماتی وجود داشته باشد؛ ولی جلسه شــورای امنیت ملی تشکیل شده و ما هماهنگیهای لازم را دراینبــاره انجام دادهایم. سرپرســت حجاج ایرانی بیــان کرد: اینکه گفته میشــود حضور زائران در حج تصمیم نظام اســت، معنایش آن اســت که تمــام ارکان نظــام الان پای حج ایســتادهاند و همه ملتزمانــد حج بهخوبی انجام شــود. قاضیعســکر همچنین درباره طرح مجلس برای ســؤال از سازمان حج و زیــارت مبنیبر اعــزام زائران به عربســتان در شــرایط بحرانی و حســاس سیاســی منطقه گفت: توضیحدادن یکی از وظایف ماســت؛ چنانچه قبلا در کمیسیون امنیت ملی، کمیسیون فرهنگی و در صحن علنــی مجلس به صورت ویژه گــزارش جامعی را از تفاهمنامه با عربســتان و اقدامات صورتگرفته ارائه کردهام و جای ابهامی وجود ندارد. آخرین موضوع به جلسه شورایعالی امنیت ملی برمیگشت که در آن نیز حضور زائران ایرانی در حج مصوب شده است. وی بیان کرد: اگر مشــکل غیرمترقبهای پیش نیاید و طبق روند معمول همه کارها انجام شــود، شــاهد حجی باشــکوه خواهیم بــود. او درباره حضــور نمایندگان وزارت خارجه در عربســتان نیز توضیح داد: اقدامات کنسولی انجام شده، نمایندگان اعزامی این وزارتخانه مشخص شــدهاند و به احتمال قوی در یکی، دو روز آینده ویزای آنها صادر میشود. وضعیت تیم پزشکی نیز اینگونه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.