بیانیهاي در حد شعار

Shargh - - جامعه -

خلاف آنچه انتظار ميرفت نشســت چهارجانبه کشــورهاي عــرب براي اتخــاذ تدابیــر جدید علیه قطر سرانجامي نداشت و شــرکتکنندگان در پایان به صــدور یک بیانیه تکراري و کلیشــهاي بســنده کردند. در نشســت خبري پایان ایــن اجلاس که در قاهره برگزار شــده، چهار کشــور عربي، همچنان بر محکومیت قطــر و تداوم مبارزه با تروریســم تأکید کردنــد. به گــزارش العربیــه، وزراي خارجه چهار کشــور عربي، روز گذشــته در پایان نشست خود در قاهره بیانیهاي را صادر کرده و اعلام کردند نشست آتي خــود را در منامه برگزار ميکننــد.در این بیانیه که به وســیله «سامح شــکري»، وزیر خارجه مصر قرائت شــد، آمده، دولتهاي حاضر در این نشست بر ضرورت مبارزه با تروریســم در همه اشــکال آن تأکید کرده و خواســتار توقف اظهارات تحریکآمیز و تشویق به خشــونت و تعهد کامل قطر به شروط 13گانــه قبل هســتند.طبق این بیانیــه، «حمایت از تروریســم و دخالت در امور ســایر کشورها و نقش خرابکارانهاي را کــه قطر در منطقه دارد، غیرقابل تحمــل است».کشــورهاي چهارگانــه همچنین از تلاشهاي «دونالد ترامــپ»، رئیسجمهور آمریکا و دولت کویت براي حل بحران قطر تشــکر کرده و نسبت به پاســخ دوحه ابراز تأسف کردند. براساس این بیانیه، پاســخ قطر نشــان ميدهد، دوحه هنوز موقعیت خطرناک فعلي را درک نکرده اســت. وزیر خارجه عربســتان طبق عادت همیشــگي خود، یک بار دیگــر به ایران حمله کرد و بــه زعم خود آن را منشأ تروریسم توصیف کرد. از سوي دیگر، «عبدالله بن زاید آلنهیان»، وزیر خارجه امارات متحده عربي گفــت: مــا از همه امکانــات خود بــراي مقابله با افراطگرایي و تروریسم استفاده خواهیم کرد؛ زیرا بر این باوریم منطقه باید عاری از هرچیزي باشد که به هرجومرج و ازدستدادن فرصتها منجر ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.