کاهش 10 درصدي سرقت

Shargh - - جامعه -

رئیس پلیس آگاهي کشــور از کاهش 10 درصدي وقــوع ســرقت در دو ســال اخیــر خبر داد. ســردار محمدرضا مقیمي در حاشیه همایش رؤساي پلیس آگاهي سراسر کشور با اشاره به عملکرد ناجا در زمینه اجتماعي گفــت: انتظارات از مجموعه اجتماعي ناجا زیاد اســت و ما توانســتیم در زمینه برآوردهکردن این انتظارات عملکرد مناســبي داشته باشیم. در دو سال گذشــته آمارهاي ارائهشده نشــان ميدهد وضعیت مناسبي در این زمینه داریم. رئیس پلیس آگاهي ناجا اضافه کرد: آمارها و ارقام نشاندهنده افزایش جرائم اســت، براســاس این آمارها از ســال 86 تا 92 جرائم رشد صعودي داشــت؛ اما خوشبختانه از سال 93 به بعد بهدنبال تشکیل قرارگاه مبارزه و مقابله با سرقت و همینطور قــرارگاه مبارزه با قاچاق کالا توفیقاتي به دســت آوریم. یکي از این توفیقات این است که در دو سال اخیر 10 درصد از وقوع سرقت کاهش یافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.