قهرمانی والیبال نشسته ایران در خلأ استراتژی

Shargh - - ورزش - اصغر حسنوند

رقابتهای والیبال نشســته آســیا و اقیانوسیه 2017 چین که در شــهر هانگژو از ششم تا یازدهم تیر برگزار شــد، بــا قهرمانی تیم والیبال نشســته آقایان و ســومی بانوان و کســب سهمیه جهانی همراه شــد. کاروان والیبال نشســته کشورمان در حالی پا به هانگژو چین گذاشت که هادی رضایی، مدیر تیمهــای ملی والیبال نشســته، از تغییر 50 درصدی در تیم بانوان نســبت به پاراالمپیک ریو خبر داد که بایــد آن را به فال نیک گرفت. در تیم آقایان نیز فقــط اضافهکردن یک بازیکن و ترکیبی متغیر از ســالهای اخیر را شــاهد بودیم. فارغ از ایــن مباحث فنی و جاری، آن چیزی که باید به آن پرداخت، نه مباحث فنــی بلکه پیرامون مدیریت و هدایت تیمهای والیبال نشســته کشــورمان چه در زمان حال و چه در افق پیشِرو اســت، چراکه کسب پیروزی با اختلاف امتیازات فاحش سوژهای را برای آنالیز بر جای نمیگذارد!

برای مثال در دیدار با تیم ســریلانکا ما با نتایج ‪5 ،25 10(-9،25-‬- 25( و در ســایر دیدارهــا بــا امتیــازات زیر 15 حریفان، پیروز میدان شــدهایم و البته جالبتر برد 3 - 25 در گیم دوم مقابل عراق اســت که دیگر زمینهای را بــرای تجزیه و تحلیل بازیهــای یکطرفه بر جای نمیگــذارد؛ بنابراین باید بهدنبال جواب این ســؤال باشــیم که عامل اصلی رقمخوردن این نتایج بیســابقه چیست؟ آیــا اینگونه نتایــج و حضور در ایــن تورنمنتها میتواند دســتاوردی باارزش بــرای تیم قهرمان پاراالمپیک تلقی شود؟ در علم مدیریت، یک مدیر موفق شــخصی اســت که بتواند در راستای یک گروه یا سازمانش مجموعهای از گزینههای ممکن را براســاس کاوش در کثرت منابــع، مقدورات و محذورات به جمعبندی برســاند. یک مدیر موفق فردی است که براســاس دادههای موجود بتواند اقدام به طراحی اســتراتژی و چینش راهبردهای متناسب با هر وضعیت و رویداد کند.

بهعبارتی موفقیت یا ناکامی یک تیم ورزشــی بــدون شــک محصــول برنامههــا و راهبردهای بلندمــدت، میانمــدت و کوتاهمدت اســت که از سوی متولیان آن رشته تنظیم میشود که بهظاهر ایــن همان حلقه مفقودهای اســت که فقدان آن سالهاســت گریبانگیر والیبال نشســته کشورمان اســت. مصداق بارز آن حضور اخیر تیم کشورمان در مســابقات آســیا و اقیانوســیه اســت. والیبال نشســته در قاره کهن آســیا هنوز فراگیر نشــده و فرایندهای توسعه را نیز طی نکرده و تصمیمگیری برای حضــور در چنین مســابقاتی برای تیمی که بااقتدار قهرمان پاراالمپیک ریو شــده، نه منطقی اســت و نه کارشناسیشــده. بهعبارتی میتوان بیان کرد کســب این نتایج حاصل شکاف عمیقی است که میان والیبال نشسته ایران، عنواندار پنج قهرمانــی در پاراالمپیک و تیمهای درجه ســوم والیبال نشسته در آسیا وجود دارد و امید به کسب دستاورد از این مسابقات، خودفریبی است، چراکه تیمی میتواند بهدنبال شــناخت و دستاورد فنی باشــد که در مقابل حریفانی همســطح و همتراز خود قرار گیرد تا محک جدی ببیند، در واقع کسب امتیاز ‪25 3-‬ چه دستاوردی را میتواند به دنبال داشته باشد، که تقریبا هیچ!

بنابرایــن این تیم والیبال نشســته کشــورمان با خلأ اســتراتژی روبهروســت و باید با ســنجش محیــط داخلــی و بیرونــی، تدویــن برنامههای کارشناسیشــده و مدون از ســوی تصمیمسازان و تصمیمگیران والیبال نشســته شأن و اقتدار تیم پــرآوازهای مثل ایران مد نظر قــرار گیرد؛ بنابراین تیمــی مانند جوانــان که درحالحاضــر در حال سپریکردن اردوهای آمادگی است، میتوانست با حضور، ضمــن ایجاد انگیزش، تجربهای مضاعف را حاصل کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.