مسی تا 2021 در بارسا ماندنی شد دستمزد 35 ميليونیورویی برای پدیده آرژانتينی

Shargh - - ورزش -

«باشــگاه بارســلونا با کمال خرســندی خبر تمدید قرارداد و متعهدماندن مســی، بهترین بازیکن تاریخ که تمام دوران بازیگریاش را در این تیم ســپری کرده و آن را به موفقیتهایی خارقالعاده رســانده اســت، اعلام میکند. بارسلونا با مســی وارد عصری از افتخارآفرینی شــد که نظیر آن در هیچکجای دنیای فوتبال دیده نشده اســت». این خبری بــود که روز گذشــته روی خروجی سایت باشــگاه بارســلونا قرار گرفت و خیال هواداران این باشــگاه در سراسر دنیا راحت شــد؛ مسی در بارسا ماندنی شــده و خیال جدایی از باشــگاهی را که در آن به همه افتخارات رسیده ندارد. این خبر درست چندروز بعد از مراسم ازدواج مسی در روساروی، رسانهای شده و قرار اســت لئو از روز شــنبه دوباره به کاتالونیا برگردد و در تمرینات پیشفصل باشــگاه شرکت کند. ماجرای تمدید قرارداد مســی ســروصدای زیادی در رسانههای اســپانیایی به راه انداخت؛ اولینبار روزنامههای مارکا و آس، دو روزنامــه نزدیک به رئــال، بودند که خبر دادند مســی قصد تمدید قراردادش را ندارد. لئو تا سال 2018 با بارســاییها قرارداد داشت و با ردکردن پیشنهاد اولیه بارسا باعث شد شایعه جدایی او از این باشگاه به گوش برســد. در این میان دو باشــگاه متمول منچسترسیتی و پاریســنژرمن هــم منتظر فرصت بودند تــا لئو را از چنگ بارســا بربایند؛ اتفاقی که البته دیگر تقریبا محال اســت رخ دهد. مسی قراردادش را بهتازگی تا سه سال دیگر؛ یعنی تا ســال 2021 با بارسا تمدید کرده و یک بند دیگر هم وجــود دارد که در صورت رضایت طرفین این قرارداد میتواند یک ســال دیگر؛ یعنــی تا 2022 اعتبار داشته باشد. طبیعی است بارسا برای راضیکردن لئو به ماندن در این باشگاه هزینه زیادی کرده است؛ آنطور که روزنامه «موندو دپورتیوو»، یکی از دو روزنامه ورزشــی معروف کاتالونیا، نوشــته دســتمزد مســی در قرارداد جدیدش ســالی 35 میلیون یورو تعیین شده! البته این رقم بدون پاداشهاســت. با احتســاب پاداشهایی که به مســی میرسد، این رقم در ســال فراتر از 50 میلیون یورو میشــود. البته «موندو دپورتیوو» در گزارشش به این موضوع اشــاره کرده که طبق بندهای قرارداد جدید مسی، در 33سالگی میتواند صد میلیون یورو دستمزد داشته باشــد! رقمی که بدونشــک برای بارساییها و تاریخ این باشــگاه بینظیر است. البته نباید از یاد برد که طبق قانون نانوشــتهای در این باشگاه، لئو باید بیشترین دســتمزد را بگیرد. این فقط یک طرف ماجراست چون بارســا هم در قرارداد جدید نفعی برای خودش در نظر گرفته؛ اینکه رقم حق فســخ قرارداد مســی را افزایش دهد. پیش از این گفته میشــد منچسترســیتی حاضر اســت برای خریدن مسی چیزی نزدیک به 220 میلیون یورو بپردازد، حالا اما بارســاییها رقم فسخ این قرارداد را 300 میلیون یورو اعلام کردهاند که خیال باشگاههای پولدار را راحت کنند. مسی در بارسا ماندنی خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.