هرچه از فوتبال دور باشم بهتر است

Shargh - - ورزش -

دیــروز خبری عجیــب جامعــه فوتبال ایــران را حیرتزده کــرد. محمد احمدزاده، مربی پیشــین تیم ملی فوتبال ایران و ســرمربی اسبق ملوان بندرانزلی، از مربیگری دســت کشیده و راننده کامیون شده است. احمدزاده کــه در همه ردههای ملــی از نوجوانان تا بزرگســالان مربیگری کرده اســت، درباره اینکه چرا چنین تصمیم عجیبی گرفته به فارس گفت : «اینطوری بهتر اســت هرچه از فوتبال دور باشی راحتتری، من یک کامیون داشــتم که دســت راننده بــود و وقتی از شــاهین بوشهر جدا شــدم بیکار بودم و ترجیح دادم خودم راننده کامیون شــوم. من در تمام ردههای سنی تیم ملی از نوجوانان و جوانان تا امید بزرگسالان مربی بودم، بهعنــوان بازیکن هــم در تیمهای ملی حضور داشــتم. به هر آنچه در فوتبال عشق میورزیدم و به هرچه در فوتبال عشــق آن را داشتم، رسیدم البته در زمان بازیکنی کمتر به حقم رســیدم ولی در مربیگری که خیلی هم دوســتش داشتم به هرچه میخواستم رســیدم. متأســفم بگویم شــرایط فرهنگی و اخلاقی حاکم بــر فوتبال ایران نهتنها پیشــرفتی نداشــته که پســرفت هم کرده است. بههمیندلیل احساس کردم هرچــه از این فوتبال دورتر شــوم بهتر خواهد بود. در این فوتبال هر روز بیشــتر از دیروز شــاهد بیاحترامی و بیحرمتی به مربیان هســتیم و روی نیمکت چیزی جز فحش نمیشــنویم !». احمــدزاده که در لیگ برتر ســرمربی تیمهای ملــوان، پیکان و برق شــیراز بوده، عنوان کرد چند پیشــنهاد از لیگ یک و دو داشــته اما ترجیــح داد با رانندگی زندگی خــود را اداره کند . «این فوتبال هر چقدر درآمد هم داشــته باشــد ارزش این همه بیحرمتی، توهین و فحاشــی را نــدارد. ترجیح دادم از گود فوتبال بروم. متأســفانه تماشاگران آزادند هرچه میخواهند به مربیان بگویند به نظرم مسئولان فوتبــال باید فرهنگ این ورزش را اصــلاح کنند». این مربی 56ســاله عنوان کرد فعلا ترجیح میدهد دور از هیاهوی فوتبال باشــد و در مسیرهای انزلی به ساری، گرگان، تبریز، اصفهان، آمل و... کار میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.