احتمال جدایی انصاریفرد از المپیاکوس قوت گرفت

Shargh - - ورزش -

ســایت رادیو ورزش یونــان از احتمال جدایی کریــم انصاریفرد از تیم قهرمان لیگ این کشــور خبر داد. به گزارش ایسنا و به نقل از رادیو ورزش یونــان، کریم انصاریفــرد کــه در نقلوانتقالات زمســتانی از پانیونیــوس بــه المپیاکــوس رفت، هرچنــد عملکــرد خوبی داشــت امــا در گلزنی چنــدان موفق عمل نکرد. همین امر باعث شــده سرمربی آلبانیایی المپیاکوس به سراغ گزینههای دیگر برود. کریم انصاریفرد در ســال جام جهانی به باشــگاه اعلام کرده میخواهد به صورت ثابت به میدان برود و این درخواســتی اســت که سران المپیاکوس و سرمربی تیم از آن استقبال نکردهاند و بــه همین دلیل رســانههای یونانــی از احتمال جدایــی و رفتن انصاریفرد به تیــم دیگر حداقل برای یکسال خبر دادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.