چرخش «سیف»

Shargh - - سیاست -

بنابراين بانك مركزي در معرض دو تصميم قرار دارد؛ يــك تصميم آنكه دخالت كنــد و با يك خط اعتباري مشــكل كاسپين را حل كند كه قطعا در كوتاهمدت اثر تورمي خواهد داشــت، اما در بلندمــدت و با فروش دارايي مؤسسه كاسپين پول پرداختشده را برگرداند. راهكار دوم آنكه دخالت نكند و سپردهگذاران مشكل خود را با كاسپين حل كنند كه آنگاه اين اخلال ممكن است به ساير مؤسسات هم تسري پيدا كند كه هزينه آن پيشبينيناپذير است.به گفته او، نبايد منتظر بمانيم كه بحران بزرگ و بانك مركزي وارد شود. بانك مركزي بهعنوان نماينده حاكميت اســت و طبيعي است كه دســتگاه قضائي به اين جمعبندي برسد كه در اينجا كلاهبرداري اتفاق افتاده كه در ظاهر چنين اســت؛ با احكام قضائي ميتوانند اموالي كه بهشكل صوري به نام افراد حقيقي بوده را شناســايي كنند. همچنان كه بانك مركزي اعلام كرده داراييها را شناســايي كرده است. اگر قوه قضائيه هم پاي كار باشد، اين داراييها قابل وصول است، اما اگر به هر دليلي اين اتفاق نيفتد براي ايجاد اعتماد در بازار پول، اين اقدام بانك مركزي قابلاعتناســت. بايــد بانك مركزي چنيــن كند. دفاع از ســپردهگذاران در ســاير بانكهاست كه سهم آنها در اقتصاد اصلا قابل مقايســه با سهم سپردهگذاران مؤسسه كاسپين نيســت. بهاءالدين حسينيهاشمي، كارشناس بانكي، نيز در گفتوگو با «شرق» ميگويد: بانكهاي مركــزي اصولا چتر نجاتي بــراي بانكها هســتند، اما اين جزء موارد نادر است كه بانك مركزي خــط اعتباري در اختيار خود مؤسســه يــا بانكي كه دچار مشكل اســت بدهد. اصولا خطوط اعتباري در اختيار بانك يا مؤسســههايي كه متولي مؤسسه ديگر ميشــوند، قرار ميگيرد، اما بانك مركزي براي ايجاد آرامــش در بازار پولــي و رفع نگراني ســپردهگذاران و جو بياعتمادي به بانكها وارد عمل شــده است. كاسپين آنقدرها هم ســپرده نداشته كه گشايش اين خط اعتبــاري براي پرداخــت آنها، اقتصــاد را دچار تورم كند، امــا برعكس از آنجا كه نقدينگي در جهت اشــتغال كامل وجود ندارد، به ايــن معنا كه بنگاهها سرمايه در گردش چنداني ندارند و بانكها هم قدرت تســهيلاتدهي چنداني ندارند و جامعه دچار كسري نقدينگي است، ميتواند حتي به تحرك در بازار كمك كند. بانك مركزي مسلما خط اعتباري را بدون پشتوانه در اختيار مؤسســه يا بانكي قرار نميدهد و به همان ميــزان داراييهايي كــه بهعنوان وثيقه شناســايي و تضمين ميكند، خط اعتباري باز ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.