فیلترينگ استارتآپها يا چالشهاي اشتغال جوانان

Shargh - - سیاست -

شــرق:

دولــت یازدهــم با شــعار گســترش همهجانبه شــبکه اینترنتي کشور در چهار سال گذشــته، به دورترین روستاها و شهرهاي کشور خدماترســاني کــرده و حالا هر کســي در هر جــاي ایران ميتواند براســاس تعرفههایي که زیاد هم ارزان و دقیق نیستند، از فضاي مجازي بهره ببــرد؛ اما گروهــي که همــواره مخالف گسترش اینترنت بودهاند، حالا که پاي سودهاي اقتصــادي کلان بــه میــان آمــده، از مدعیان بهرهبرداري از خدمات ارتباطي دولت هستند و اگر نتوانند در این زمینه به سهم خود برسند، به ایجاد اخلال در مسیر آن دامن ميزنند. قربانیان اصلي چنین منازعهاي، شرکتهاي خصوصي، سامانههاي آنلاین خرید و فروش و بهطورکلي، اســتارتآپهایي هســتند کــه بــه صــورت تخصصي، از فضاي مجازي در چارچوب قانون درآمدزایي ميکنند. چند روزي است که یکي از بزرگترین سامانههاي آنلاین رزرو هتل در کشور فیلتر شــده است. آوردن نام این سامانه ممکن است جنبه تبلیغاتي پیدا کند؛ اما آنها که عاشق ســفر هســتند، ميدانند کار چنین سامانههایي صرفا یک کار اقتصادي نیســت؛ بلکه اگر امروز در ایــران، شــاهد افزایش گردشــگران داخلي و خارجــي، گستردهشــدن انــواع ســفرها و... هســتیم، بخشــي از آن حاصل زحمت چنین وبســایتهایي در زمینه فرهنگســازي سفر و معرفــي ایــران بهعنوان قطب گردشــگري منطقه اســت. مدیران این سامانه ميگویند که براي پیگیري فیلترینگ ســایت خــود به همه نهادهــا و ارگانهاي مربوطــه ازجمله وزارت ارتباطات، معاونت علمي و فناوري، ســازمان نظام صنفي رایانهاي، اتحادیه کســبوکارهاي اینترنتي، کمیتــه فیلترینگ و حتي خود معاون گردشگري سازمان میراث فرهنگي و گردشگري مراجعه کردهاند؛ اما هنوز بهدرســتي روشــن نیســت که رفع فیلتر چه زماني و از طریق چه نهادي باید صورت بگیرد. بسیاري از سامانهها و وبسایتهایي که بهتازگي چنین سرانجامي پیدا کرده و در محــاق فیلترینگ قرار گرفتهاند، اساسا استارتآپ به حســاب ميآیند؛ شیوه و روشــي تازه که به جوانان مبدع، متفکر، خلاق و نخبه، اجازه حضور در فرایند اشــتغالآفریني و دانشافزایي را ميدهد؛ آنهم در جامعهاي که بــيکاري و صندليهاي همیشهمشــغول مدیران میانسال، ظرفیتي براي حضور جوانان در بخشهــاي دولتــي، نیمهدولتــي و حتــي خصوصــي را فراهم نميکند. حال این ســؤال پیش ميآید که چــرا منتقدان منش دولت که در روزهاي انتخابات، روحاني را به بيکارکردن جوانان و ایجادنکردن اشتغال پویا و مانا متهم ميکردند، اکنون خود از طرفداران متوقفشدن اســتارتآپها و فعالیــت خصوصــي جوانان در حــوزه تجارت الکترونیک هســتند. اهمیت این سؤال و ســؤالاتي از این دست وقتي بیشتر ميشــود که بدانیــم درحالحاضر بخشــي از مهمتریــن فعالیتهاي تجاري کشــور، بخش مهمــي از فعالیتهاي خدماتي و حتي بخش جدیــدي از خدمات حملونقلي در کشــور، با اســتارتآپهایي که همین جوانــان، بذر آن را پاي لپتاپهاي خود کاشــتهاند، توسعه یافته و منبع درآمدزایي صدها هزار جوان دیگر شده اســت. آیا ســهمخواهي برخي از چهار ســال تلاش دولت در زمینه گسترش اینترنت به تمام نقاط ایران، باید بــه بهاي تعطیلي یا فیلترینگ مراکــز کارآفریني و اشــتغالزایي جوانان بدل شــود؟ دولت کــه خــود از مخالفــان جدي فیلترینگ فضاي مجازي محسوب ميشود، چرا زیرمجموعههاي اجرائي خــود را با این منش جوانگرایانه همراه نميکند؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.