خانه مرغي

Shargh - - سیاست - پوریا عالمی

دیروز با آقاي بنگاهــي رفتم یك خانه دیدیم که از هــر نظر عالي بــود و حرف نداشــت، منتها براي مرغــداري. یك راهــروي دراز بــود که تــا در را باز ميکردي، ســرویس بهداشــتي بود و باید ميپریدي از روش تا برســي به هال. توي هال دوتا زهوار روي دیــوار بــود. گفتم اینها چیــه؟ گفت نورگیــر. گفتم فکر کردم پشــهگیره، حق دارید نور از پشه نازكتره. دو قــدم بعد از هــال یك چیزي شــبیه میل بود که معلــوم بود یا طرح اولیه صندلي بوده یا زین چوبي. منتهــا صاحبخانه توضیح داد که جفت حدس هاي من غلط اســت و این یك مبل مارکدار اســت و بعد صاحبخانه تأکیــد کرد؛ گفتم که خانه مبله اســت. گفتم بله، ولي الان مبله نیســت، بیشــتر خانه مبلي شده است؛ یعني کمي مبل بهش مالیده شده است. بعد از بخش مبله، رسیدیم به جایي که سقف چکه ميکرد و از سوراخ شلنگ آب با فشار ميپاشید روي ما. گفتم ایــن چیه؟ صاحبخانه گفــت عرض کردم که ســونا و جکوزي داره خونه. از ســونا و جکوزي شــناکنان رد شدیم و رســیدیم به جایي که یك کمد بــود و روي کمد یك گاز پیكنیکــي بود. گفتم بهبه، شــما هم بله؟ صاحبخانه گفت بيادب، گفته بودم که خانه مبله است، این هم اجاق گاز کنوود. گفتم یخچال کو؟ گفت کوري شــما؟ روش ایستادي. نگاه کردم دیدم براي درامانماندن از جکوزي پریدم روي یك تکه یونولیت که نگو یخچال اســت. گفتم اینرو هم کنوود زده؟ گفت نه این وســتینگهاوس است. بعد گفت براي حفظ انرژي و جلوگیري از گرمشدن زمین باید هرروز بروي میدان و یك قالب یخ بخري و بیاوري و با یخشکن خُردش کني و بریزیش توي این.

خانــه بهقــدري باریــك بود کــه چندبــار من و صاحبخانه مالیده شــدیم به هم. بنگاهي گفت مثل «کوچه دوســتي» اینقدر به هم نزدیك ميشوید که نميتوانیــد از هم دور بمانید. هــم صاحبخانه حق داشــت، هم بنگاهي؛ خانه بينظیــري بود. درواقع بررســي کردم و دیــدم طبق نظریه دارویــن اگر من مدتي اینجا بمانم شــبیه مرغ ميشــوم و هزینههام هم کمتر ميشــود و ميتوانــم روزي یك دانه تخم بگذارم و تخم را بفروشــم و همینطوري و با همین سیستم اقتصادي تخممرغي اموراتم را بگذرانم.

صاحبخانــه به من گفت: کجایــي آقاي محترم؟ حواست کجاست؟

حواســم نبود. بنگاهي تکانم داد و گفت: هي... آقاي عالمي...

به خودم آمدم و نگاهشان کردم و گفتم: قد قد؟ قد قد قداااااا؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.