خبر

Shargh - - سیاست -

حقايقي در باره ضريب هوشي بالا ایسنا به نقل از ســایت فيز:

دانشمندان دریافتهاند میزان بهره هوشــی بالا در کودکی، با خطر پایینتر مرگومیــر و ابتــلا بــه زوال عقل در بزرگســالی مرتبط اســت. این بزرگترین مطالعه تــا به امروز اســت که دلایل مرگومیر در زنــان و مردان را در طول فراینــد زندگی آنها گزارش میکند. تحقیقات قبلی نشــان داده بود بهطورمثال، افراد دارای بهره هوشــی بالاتر، اندکی بیش از افراد با بهره هوشی پایینتر عمر میکنند امــا این یافتهها عمدتا مبتنی بر دادههای سربازان مرد و فقط تا دوره میانسالی آنهــا بودند. بهتازگــی تیمی از محققان دانشــگاه ادینبرو ارتباط بین نمرات تســت هوش کودکان در 11ســالگی و دلایل اصلی مرگومیر ایــن افراد در 79سالگی را بررسی کردند.

یافتههای آنهــا مبتنی بر دادههای 33هزارو 536 مرد و 32هزارو 229 زنی اســت که در سال 1936 در اسکاتلند متولد شده بودند. این افراد در 11سالگی یک آزمون هوش را از سر گذرانده بودند و دادههای مبتنی بر دلایل مرگومیر آنها تا دســامبر سال 2015 بررسی شد. دانشمندان دریافتند دلایل مرگومیر در این افراد شــامل بیماری قلبی عروقی، ســکته، ســرطانهای خاص، بیماری تنفسی، بیماری گوارشی، دلایلی مانند خودکشــی و مرگ ناشی از آســیبدیدگی و همچنین زوال عقل بود. پس از درنظرگرفتن مؤلفههای مختلف مانند سن، جنســیت و وضعیت اقتصادی- اجتماعی ســوژههای مورد بررســی، محققــان دریافتند میزان بهره هوشــی بالاتر در دوران کودکــی با خطر پایینتر مرگومیر تا 79ســالگی مرتبط بود. بهطور مثال، نمره بهره هوشی بالاتر با 28 درصد خطر کمتر مرگ ناشی از بیماری تنفسی، 25 درصد خطر کمتر مرگ ناشی از بیماری قلبی عروقی و همچنین 24درصد خطر کمتر مرگ مرتبط با سکته ارتباط داشت.

همچنین ارتبــاط قابلتوجهی در مرگ ناشــی از آسیبدیدگی، مصرف دخانیات و سرطانهای مرتبط با آن مانند ســرطان معده و ریه، بیماری گوارشــی و زوال عقل با بهره هوشــی در دوران کودکی مشاهده شــد. در این پژوهش ارتباط آشکاری بین بهره هوشی در دوران کودکــی و مــرگ ناشــی از ســرطانهای غیرمرتبط با مصرف دخانیات مشاهده نشد.

جزئیــات ایــن مطالعــه را در مجلــه ‪The BMJ‬ ميتوان مشاهده کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.