پرنده آبی

Shargh - - سیاست -

#رئیس_جمهور_حامی_خبرنگاران فرارو:

بعد از اینکه تلاشهای روزنامهنگاران برای ثبت انجمن صنفــی روزنامهنگاران تهران با موانعی از ســوی وزارت کار مواجــه شــد، حــالا خبرنگاران تصمیم گرفتند شکایت از وزارت کار را در شبکههای اجتماعــی بــا هشــتگ #رئیس_جمهور_حامــی_ خبرنگاران پیش روحانی ببرند. «همه اصناف، انجمن دارند؛ اما خبرنــگاران پایتخت ندارند». این جملهای است که روزنامهنگاران بسیار استفاده میکنند، زیرا با وجود فرازونشیبهای بسیاری که در مسیر راهاندازی مجدد این انجمن انجام شد؛ اما موانعی در وزارت کار وجود دارد که اجازه ثبــت آن را نمیدهند. ماجرا از این قرار است که سال گذشته نخستین نشست مجمع مؤسسان انجمن صنفی کارگری روزنامهنگاران استان تهــران صبح روز پنجشــنبه دوم دی در محل وزارت کار بــا حضور بازرس وزارت کار برگزار شــد و بعد از فراینــد رأیگیری، هیئتمدیره این انجمن مشــخص شدند. بعد از آن وظیفه وزارت کار، ثبت انجمن بود. این همان مانعی اســت که تا امروز رفع نشده. برخی از منابع میگویند: شخص وزیر در این مسئله ورود و شفاهی اعلام کردند برخی از منتخبان شرایط حضور در هیئتمدیره را ندارند؛ ولــی به گفته هیئتمدیره تمامی اعضا طبق اساسنامه واجد شرایط برای حضور در این جایگاه هستند. این برای اولینبار است که در انتخابات یک تشکل صنفی بعد از اعلام آرای مجمع عمومی، از کناررفتن منتخبان ســخن به میان میآید. بااینحال و با وجود پیگیریهای فراوان هیئتمدیره منتخب با گذشــت ســه ماه، از ثبت انجمن از سوی وزارت کار خودداری و این موجب شــد هیئتمدیره بیانیــهای صادر کند. ماجرا آنجایی جالبتر شــد که ربیعــی بار دیگر درباره راهانــدازی انجمن اعلام کرد هیچ مانعی وجود ندارد و گفت: هیچ مشــکلی برای ثبت ایــن انجمن وجود ندارد. دوســتان باید بیایند و تعیین ســمت کنند. بااینحال هفت مــاه از برگزاری مجمــع عمومی میگذرد و با وجــود اینکه بهتازگی ســه نفر از نمایندگان مجلس هم بــه وزیر کار تذکر دادهاند؛ اما هنوز موانع برطرف نشــده است؛ بنابراین روزنامهنگاران تصمیم گرفتند روز پنجشنبه )15 تیر( تا پایان روز جمعه )16 تیر( با حضور در شــبکههای اجتماعــی مانند توییتر، اینســتاگرام و با اســتفاده از هشتگ #رئیس_جمهور_حامی_خبرنگاران مطالبات خود درخصوص انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران را مطــرح کنند و بهنوعی شــکایت ربیعــی را پیش روحانی ببرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.