ورود باهصلاحطلبانمجل به رایزن با رئیسج بر سر وز سسردنبانلويشمهورتراکابینه

وکیلی: براساس گزارش ارزیابی که تهیه شده، بالای 50 درصد کابینه باید تغییر کند

Shargh - - صفحه اول -

انتخاب شهردار در گرو انتخاب کابینه اعضای شورای پنجم و بهویژه اعضایی که روی چند گزینه مشخص تأکید دارند منتظرند تا رایزنیها برای کابینه دولت دوازدهم نهایی شود نامهایی مانند مرعشی، نجفی حجتی، مهرعلیزاده، ترکان حناچی، آخوندی، اردکانیان حاجی و... مطرح شدهاند

گــروه جامعه، معصومــه اصغري:

همــه حتی خود اعضای شــورای شهر پنجم شــهر تهران نیز منتظرند ببینند در اولین و مهمترین آزمون شورای پنجم، یعنی انتخاب شهردار برای پایتخت، چه نتیجه و عملکردی دارند و در نهایت، چه کســی تهــران را از طبقه آخر ســاختمان بهشــت ورانداز میکند. درست است که در عیان این موضوعات کمتر گفته میشــود؛ اما مگر میشود فهرستی برای شورای شهر تهران نوشت و به وجه دیگر این همکاری مشترک، یعنی شهردار تهران، فکر نکرد؟ همزمان با روزهای نهاییشدن لیست امید در انتخابات شــورای شهر تهران و در ادامه انتخاب و رأی بیسابقه مردم تهران و سایر استانها، گمانهزنیها و اظهاراتی صریح درباره گزینههای احتمالی و نزدیک به قطعی شــهردار تهران از سوی برخی افراد مرتبط و غیرمرتبط و نزدیک به اعضای منتخب، شــروع شد. از انتخابــات تا به حال، بیش از یکماهونیم گذشــته؛ اما ایــن گمانهزنیها همچنان ادامــه دارد و اعضای شــورای شــهر تهران گویا نمیخواهند عجلهای در این انتخاب داشــته باشــند. از دو هفته قبل، اعضای منتخب شورای پنجم در جلسات چند روز یکبار خود، از رونــدی صحبت میکنند کــه در آن هریک از اعضا میتوانند پس از بررسیهای خود، سه نفر را بهعنوان گزینههای پیشنهادی به جلسه مشترک معرفی کنند و اگر هرکدام از این پیشنهادها بیش از پنج رأی داشت، میتواند به مرحله بعدی بررســی برسد. این جلسه هم قرار بود روز گذشــته در جلســه مشترک اعضای منتخب برگزار شود؛ اما برنامهریزی به تعویق افتاد و تغییراتی در این روند صورت گرفت. افشین حبیبزاده، روز گذشته بهعنوان یکی از منتخبان، اعلام کرد فرایند انتخاب شــهردار در جلسه روز گذشــته، با تغییراتی همراه و مقرر شــد هر نفر سه گزینه را پیشنهاد دهد؛ اما هنگام رأیدادن، هر عضو شورا میتواند به هفت نفــر رأی دهــد و در نهایت هفتنفری که بیشــترین آرای مأخوذه را دارند، وارد مرحله بعد فرایند انتخاب شهردار خواهند شد. این همان اتفاقی بود که قرار بود روز گذشــته رخ دهد؛ اما رخ نداد و منتخبان پایتخت این فراینــد را دو هفته به تأخیــر انداختند. این تغییر برنامه، دو دلیل اصلی داشــت که برخی از منتخبان درباره آن صحبت کردند. محمد ســالاری اعلام کرد دلیل این تعویق برنامه، تغییر زمان آغاز به کار شورای پنجم است و با توجه به قوتگرفتن آغاز به کار رسمی شورای پنجم در نیمه شهریور، اعلام گزینههای نهایی دو هفته بــه تأخیر افتاد تا اعضا با فرصت بیشــتری گزینههــا و برنامه را بررســی کنند. مرتضــی الویری، رئیس سِنی جلسات منتخبان شورای پنجم هم اعلام کرده اســت که با توجه به تخصیــص ضرورتهای حقوقی که مراجع ذیصلاح نســبت به آغاز فعالیت شورای پنجم داشــتهاند و به نیمه شــهریور موکول شده است، زمان و فرصت مناسبی برای بررسی بیشتر نامزدها و گزینههای مدنظر برای تصدی مســئولیت شهرداری تهران ایجاد شــده است. این یکی از دلایل اعضا برای این تأخیر اســت و به نظر میرسد اعضای شــورای پنجم و بهویژه اعضایی کــه روی چند گزینه مشخص تأکید دارند، منتظرند تا رایزنیها برای کابینه دولت دوازدهم نهایی شده و خیالشان از بابت برخی از گزینهها راحت شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.