گزارش سرپيچي ناجا از اجراي حکم

Shargh - - صفحه اول -

گروه اقتصاد:

همانزمان که خبرش منتشر شد، بهقدر کفایت ســروصدا به راه انداخته بود و تصور ميشــد ناجا بهسرعت وارد عمل شود و بدهي خود به وزارت نفت براي فروش دو محموله نفتي را بپردازد؛ اما گویا چنین خبري نیســت. روز گذشــته محمدرضا تابش، عضو کمیســیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، خبــر داده پول فروش نفت هنوز هم از ســوي نیروي انتظامي تســویه نشده اســت. این نماینده مجلس با بیان اینکــه بدهی 600 میلیارد تومانی نیروی انتظامی به شــرکت ملی نفت بابت صادرات نفت در سال 91 تسویه نشده و حکم این پرونده صادر شده است، گفت: «در سالهای 87 تا 91 بهای میعانات گازی تحویلی به شرکتهای پتروشیمی به علت تحویل مواد افزودنی دادهشــده به شــرکتهای پالایش با مبلــغ 3.2 هزار میلیارد تومان تسویه نشده اســت». تابش در این بین نیمنگاهي هم به تخلفات نفتي دولت گذشــته کرد و افزود: «براساس بررسیهای دیوان محاسبات، تخلفات نفتی دولت گذشــته در سالهای 87 تا 91 درمجموع 26.8 هــزار میلیارد تومان بــوده که یا تخلف از قانون یا تعلل در تســویه بوده است».به گزارش خانه ملت، محمدرضا تابش با اشاره به الزام دیوان محاسبات در بودجه سال 96 برای بررسی تخلفات نفتی دولت دهم در ســالهای 87 تا 91، افزود: «براســاس بررسیهای دیوان محاســبات 23هزار میلیارد تومــان مربوط به واردات بنزین و نفتگاز بیش از حد مجوزهای قانونی، از طریق معاوضه نفت خام بــا فراوردههای نفتی در ســالهای 87 تا 89 بوده است.»نماینده مردم اردکان در مجلس یادآور شد: «درمجموع 26.8 هزار میلیارد تومان مربوط به تخلف یا تسویهنشــدن اســت که در بحث نیروی انتظامی تخلف بوده که به دادگاه ارجاع شــده و حکم آن صادر شده اســت».عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه برخی تخلفها در گزارش تفریغ بودجه ســالهای گذشــته قرائت شده است، تصریح کرد : «مقرر شده در یک جمع تخصصی، مقدار تخلف و عدم تسویه جمعبندی شود، البته عدم تســویه نیز تعلل بــوده و تخلف کوچکتر اســت ».به گزارش «شــرق»، ناجا به پیشــنهاد رئیس دولت پیشــین اقدام به فروش نفت کرده بود. ســردار احمديمقدم، فرمانده نیروي انتظامي، این موضوع را اعلام کرده و گفته بود این پیشنهاد براي جبران کسري بودجه 11 درصدي ناجا بوده اســت. ماجرا از این قرار بوده که محمود احمدينژاد، رئیس دولت پیشین، در ازاي 11درصد کســري بودجه ناجا، پیشــنهاد داده این ارگان، محموله نفتي بفروشد و پولش را بردارد. شرکت ملي نفت ایران هم با ضمانت ســردار احمديمقدم، فرمانده ناجا فروش نفت را به شــرکت وابسته به این نهاد سپرده و ناجا هم موفق به این کار شده؛ اما قیمت محموله نفتي کمي بیشــتر از اعتبار 11 درصدي از آب درآمده اســت: 185میلیون دلار. احمديمقدم تأکید کرده بــود کار بهصورت کاملا قانونــي و با مجوزهاي رســمي دولت انجام و فقط در زمان حسابرسي کمي تعلل شد. حدود سه سال پیش که این خبر مجددا بر سر زبانها افتاد، احمديمقدم تأکید کرد ناجا پولها را پرداخت کرده و معــاون وزیر نفت ميگفت این نهاد، هنوز هــم بدهي دارد. بدهيای کــه البته تاکنون هم تسویه نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.