الو شرق 88640260

Shargh - - سياست -

sharghline@sharghdaily.ir پیامک: 30004699

اتوبوسهای شرکت واحد؛ گاماسگاماس: چرا برخی اتوبوسهــا از جملــه اتوبوسهای میدان بهارســتان به کوهسار و بلوار ابوذر از ایستگاه مبدأ بــا 20 کیلومتر ســرعت و گاماسگاماس رانندگی میکنند؟

محمد سیدین نارضایتی از افزایش کرایهها: اکنون هم فاصله سفرها کاهش یافته و هم کرایهها چند برابر گران و غیر قابل تحمل شده است و رئیس شورای شهر از مدتها قبل ســاز افزایش کرایهها را کوک و در بوق و کرنا کرد و به فکر جیبهای خالی مسافران کمدرآمد نیست. چرا مسئولان هیچ مخالفتی برای افزایش کرایههــا نکردند و چرا مــردم باید تاوان تصمیمگیریهای عجولانه شورای شهر را بدهند؟ زهرا خراسانی تعمیرگاه در منطقه مســکونی: ساکنان خیابان پیروزی، خیابان شــکوفه از شــهرداری منطقه 14 تقاضــا دارنــد تعمیرگاههای مکانیکــی، تعویض روغنــی و سپرســازی اطراف کوچههــای قریب و رازی را بــه محلي غیرمســکونی انتقــال دهند تا اهالی و رهگذران برای رفتوآمد مشکلی نداشته باشند.

احمد بخشیانی گلایه از ایستگاه جوادیه: ایستگاه مترو جوادیه سنگلاخ است و مســافرانی که از ایستگاه مربوط اســتفاده میکنند باید کفشهای آهنی بپوشند تا بتوانند از روی سنگلاخ عبور کنند! ابوالفضل از تهران تأخیر در خدماترســانی: پنجشنبه هشتم تیر در پایانه 17شــهریور نازیآباد به راننده خط پایانه فیاضبخش گفتم اتوبوس کــی حرکت میکند؟ گفت ســاعت 18:15. چون هوا گرم بود و اتوبوس هم پرده و کولر نداشــت، 15 دقیقه معطلی یعنی وقتکُشی! درحالیکه سه دســتگاه اتوبوس هم در نوبت بودند، آیا اینگونه خدمات به مســافران عاقلانه است؟

علی از تهران خودرو خدمت یا خانواده؟ خودروهای دولتی باید در اختیار ادارات دولتی و کارهای اداری باشد، اما برخی مواقع در خدمت خانواده رؤسا و مدیران برای کارهای شــخصی است و مأموران راهنمایی و رانندگی هــم هیچ کاری بــه اینگونه تخلفها ندارند! عرفان از تهران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.