فرش قرمز برای توتال

Shargh - - اقتصاد - علی آهو کارشناس بازار سرمایه شرکت سبدگردان کاریزما

بــورس اوراق بهادار هفته خود را ســبز به پایان رســاند. دیروز در پایــان معامات، شــاخص کل با افزایش ۶7.7 واحدی توانســت عدد 7۸هزارو 7۰۰ واحدی را بازیابــد؛ اما حجم و ارزش معامات بازار ســرمایه همچنان اندک اســت. در آخرین روز هفته جاری، بازار ســرمایه شــاهد دادوستد بیش از 77۸ میلیون سهم و سایر اوراق بهادار به ارزش سههزارو ۳۶۵ میلیــارد ریال بــود که ۵۵۲ میلیون ســهم و حــق تقدم به ارزش دوهــزارو ۱۸۰ میلیارد ریال آن در بورس تهران و ۲۲۶ میلیون انواع ســهم و ســایر اوراق بهــادار به ارزش هــزارو ۱۸۵ میلیارد ریال در بازار فرابورس معامله شــد. در پایان این معامات شــاخص قیمت با رشد ۲۲.7 واحدی عدد ۲۶هزارو ۴۲۲ واحد و شــاخص آزاد شــناور با رشــد ۳۲.۰۸ واحد عدد ۸۵هزارو 7۹۹ واحد را به ثبت رســاندند. روز گذشــته از جمله نمادهای پربیننده بازار بورس «وبملــت» بود؛ ایــن نمــاد مانند ســایر نمادهای همگروه خود معاماتی مثبت را آغاز کردند؛ اما این گروه که بازگشــت دو نماد «خاذین و خکمک» را از مجمع ســالانه داشــت، تحت تأثیر آنها قرار گرفت و در نیمههای ســاعات معاماتی، روند برگشــت و وارد فاز کاهش قیمت شــدند. از ســوی دیگر گروه فلزات اساســی ماننــد معامات اخیر خــود برترین گروه معاماتی بود و سپس شیمیاییها قرار گرفتند. عاوه بر این در شــاخص صنایــع برتر بورس بازهم نام صنعت انتشــار و چاپ به چشــم میخورد که بیشــترین بازدهی را رقم زد. پس از آن قند و شــکر و محصولات کاغذی قرار داشــتند. در معامات روز گذشــته، انبوهســازیها و قند و شــکریها از اقبال خوبی برخوردار بودنــد، چراکه نمادهای فعال آنها توانســتند رونــد افزایش قیمــت را در پیش بگیرند و موجب رشــد دســتهجمعی گروه خود شدند.در انبوهسازان، «ثفارس» بیشترین رشد قیمت را رقم زد و در قند و شکریها نیز قزوین که از مجمع عمومی عادی ســالانه بازگشته بود با رشــد ۱۰.۴۳ درصدی بیشترین افزایش قیمت بازار و گروه را کسب کرد.

ادامه در صفحه 5

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.