قوه قضائیه و سیره شهیدبهشتی

Shargh - - پژواك -

... نگاه سیاه و سفیدی به قوه قضائیه فعلی، قطعا خطاســت. عدهای درباره دســتگاه قضا چنان منفی صحبت میکنند که گویی سرتاپا ایراد و نقص است و هیچ نقطه مثبتی ندارد. این نوع قضاوتکردن درباره عملکرد دستگاه قضائی فعلی، نادیدهگرفتن زحمات بخش قابلتوجهی از قضات شریف و متدین و کارکنان زحمتکش این دستگاه اســت که خدمات فراوانی را به ملت و کشــور ارائه مینماینــد و بخش مهمی از امنیت و آرامش کشــور محصول عملکرد صادقانه و مخلصانه آنهاســت... . ازجمله نکاتی که باید مورد توجه و اهتمام مســئولان قوه قضائیه باشد این است که استفاده از عکس شــهید مظلوم آیتالله بهشتی و آوردن اســم ایشــان در ســخنرانیهای هفته قوه قضائیه کافی نیست. بخشــی از فرصتی که در هفته قوه قضائیه در اختیار دســتاندرکاران امور قضا قرار دارد باید به بررسی سیره عملی شهیدبهشتی بهویژه در دســتگاه قضا اختصاص یابد. کســانی که با شهید بهشــتی معاشــر بودند و او را به خوبی میشناسند میدانند که آنچه امروز در دســتگاه قضائی میگذرد با سیره آن شهید والامقام فاصله دارد...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.