تحقیر کردند و جایزه گرفتند!

Shargh - - پژواك -

حسین شــریعتمداری:

... در ارزیابی ضعف مفرط دولت یازدهم حق با «ژانمایکآیرو» وزیر امور خارجه وقت فرانســه بود که میدانســت این روزها در ایران اســلامی بــا دولــت وادادهای طرف اســت که برخی از مســئولان آن علیرغم شــعارهای دهانپرکنی که در حمایــت از حرمت و احترام مردم کشورشــان ســر میدهنــد، انگیزه چندانــی برای حفاظــت از جایگاه برجسته انقلاب اسلامی و منافع ملی مردم خود ندارند! ... باید از جناب روحانی پرسید؛ کدامیک از وادادگیهای دولت شــما که در این یادداشت فقط به چند نمونه از آن اشاره شده، قابل انکار است؟ و اگر قابل انکار نیست - که نیســت- آیا مواجهه دولت شــما با این تحقیرها تأســفآور نیســت؟! لطفا ماجرای این وادادگیها و پذیرش این تحقیرها را به ســلیقههای سیاسی نسبت ندهید. به یقین هیچیک از 23میلیوننفری که به شما رأی دادهاند حاضر به پذیرش اینهمه تحقیر نیســتند. مگر آنها شــما را برگزیدهاند که تحقیرشــان کنید؟! و در مقابل این تحقیرها با قرارداد خســارتبار توتال به حریف جایزه هم بدهید؟!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.