ندیدهام که یک بــار بگویید رأی بــه من رأی به نظام بود!

Shargh - - پژواك -

غلامرضــا صادقیان: رئی

سجمهــور اخیرا گفت: «مشکلاتی که پیشروی ماست، صرفا مشکلات دولت دوازدهم نخواهد بود، بلکه مشکلات نظام و کشور و ملت ماســت»... . این ســخن را با قدری تسامح و با فرض حســننیت گوینده میتوان بهعنوان یک سخن کلی و نه ســخنی که نتیجه خاص از آن گرفته شود، پذیرفــت اما من ندیدهام که رئیسجمهور یک بار هم گفته باشد: «رأی به من در انتخابات ریاستجمهوری 96 رأی به نظام بود» شــبیهترین سخن رئیسجمهور پس از انتخابات 96 دراینباره پشــت درهای بســته شورای عالی انقلاب فرهنگی زده شد که اشاره به یک امر بدیهی است و نه اینکه رئیسجمهور رأی خودش را رأی به نظام بداند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.