مردم باید از نظارت شوراها بر منابع مالی شهرداریها اطمینان حاصل کنند

Shargh - - معه -

معاون عمرانی و توســعه امور شــهری و روستایی وزیر کشور بــا بیان اینکــه منابــع قابلتوجهی در مدیریت شــهری از ســوی شــوراها نظارت میشــود، گفت: مردم باید به این اطمینان برســند کــه در مصرف ایــن منابع مالی نظــارت خوبی وجــود دارد که در این راســتا تهیه صورتهای مالی این اطمینــان را به وجود خواهد آورد. خنداندل، معاون عمرانی و توســعه امور شهری و روستایی وزیر کشــور، در همایش منتخبان پنجمین دوره شــوراهای اسلامی کلانشــهرهای کشــور ضمن اشــاره به اینکه 36 درصد جمعیت شهری کشور در هشت کلانشهر ســکونت دارند، گفت: 36 درصد دیگــر در 78 شــهر بالای صد هــزار نفر و کمتــر از یکمیلیون نفر ســاکن هستند و 28 درصد باقیمانده نیز در بیش از هزاروصد شهر سکونت دارند.

خنداندل با بیان این مطلب که این پراکندگی جمعیت شــرایط گوناگونــی را برای ارائه خدمت به مردم ایجاد میکند، گفت: حجم منابع مالی در مدیریت شــهری حدود 54 هزار میلیارد تومان است که در شــهرهای بزرگتــر به ازای هر نفر دو میلیــون تومان صرف ارائه خدمت میشــود. این در حالی اســت که در شهرهای کوچک این رقم به یکچهارم دو میلیون تومان تغییر کرده که در این راســتا بایــد اقداماتی انجام شــود و اصلاحات لازم صــورت گیرد. معاون عمرانی وزیر کشور اضافه کرد: در دولت یازدهم تصمیم گرفته شد که کمیســیونی به نام کمیســیون خاص کلانشهرها و شهرداریها برای رســیدگی به امور شــهری ایجاد شــود و در وزارت کشور نیز برای چارهاندیشــی مشکلات بنابر این شــد که قواعدی تنظیم شود که در این راســتا لوایح مختلفی اعم از قانون شــهرداری و مدیریت شــهری، لایحه اصلاح ساختارهای ســازمانی و لایحه درآمد پایدار شــهرداریها از سوی وزارت کشور تهیه شد که درحالحاضر لایحه قانون شهرداریها و مدیریت شهری در دولت مطرح است.

وی ضمــن بیان اینکه منابع قابلتوجهی در مدیریت شــهری از ســوی شــوراها نظارت میشــود، گفت: مردم باید به این اطمینان برســند که در مصرف این منابع مالــی نظارت خوبی وجود دارد که در این راستا تهیه صورتهای مالی این اطمینان را به وجود خواهد آورد؛ البته چندســال است که صورتهای مالی برخی شهرداریها به تصویب نرســیده کــه این موضوع باید مورد توجه شــوراها قرار بگیرد.

خنداندل خاطرنشــان کــرد: ما امیدوار هســتیم کــه در چهار ســال پیــشرو انتخــاب شــهرداران به صورتی باشــد که شــاهد تغییرات کمتری باشــیم. معــاون عمرانی شــهرداری تهران ادامه داد: ساختارهای ســازمانی و نیروی انسانی در شهرداریها یکی از موضوعات مهم حوزه شــهری محسوب میشــوند، بهطوریکه در برابر صدهزار پســت ســازمانی مصوب در شــهرداریها، 300 هزار شــاغل در شــهرداری داریم. حجم زیاد نیرو در شهرداریها نهتنها موجب مصرف منابع میشــود، بلکه حتــی موجب ناکارآمدی هم خواهد شد. به منظور ساماندهی ساختارهای سازمانی، نظام اداری و نیروی انســانی لایحهای در دولت تصویب شــده کــه هماکنون به مجلس تقدیم شــده اســت. وی در ادامه تأکید کــرد که باید از تمرکزگرایــی در دولــت فاصله گرفته شــود و مدیریت شــهری را متکی بر شــوراها و نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداریها قــرار دهیم تــا کارآمــدی نیــروی انســانی و نظــام اداری بهبود پیدا کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.