پیشنهاد تشکیل پارلمان 51 نفری برای تهران

Shargh - - معه -

ايسنا:

منتخــب مردم تهران، ری و تجریش در پنجمین دوره شورای اسلامی تهران، گفت: برای افزایش همگرایی میان بخش حاکمیتی و مدیریــت امور محلی نمایندگان مردم تهران در مجلس شــورای اســلامی بههمراه نمایندگان شورای اسلامی این شهر به این نتیجه رســیدیم که یک پارلمان 51 نفری مشــترک با همکاری استاندار و معاونانش داشته باشیم.

حســن رســولی در همایش منتخبان پنجمین دوره شــوراهای اســلامی کلانشهرهای کشور با تأکید بر لزوم وجود همت مضاعف برای حل مشــکلات شــهر تهران گفت: برای افزایش همگرایی به این نتیجه رســیدیم کــه پارلمان 51 نفره به صورت مشــترک میان نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش با همکاری استاندار و معاونانش داشته باشیم. وی افزود: در انتخابات اخیر میطلبید برگزارکنندگان انتخابــات؛ هم در بخش اجرائی و هــم در بخش نظارتی و بهویژه هیئــت مرکزی نظــارت با شــورای نگهبــان هماهنگی بیشــتری میداشتند تا در تهران حداقل چندصدهزار رأی نریخته به صندوق باقی نمیماند. این در شــرایطی است که رهبری و همه مسئولان و مردم بر افزایش نرخ مشــارکت تأکید داشتند. رسولی ادامه داد: در سالهای گذشــته گزارهای در فضای سیاسی کشور و بهویژه تهران نهادینه شده که من آن را در یک جمله به این شکل بیان میکنم که راه رسیدن به پاستور از بهشــت میگذرد. این در شرایطی است که مدیریت شــهری یک حوزه خدماتی است. بنابراین امیدواریم وزارت کشــور در قطع این دور تسلســل باطل کمک کند تا افرادی که برای خدمت در پست شهردار انتخاب میشوند چشم به پستهای بالاتر نداشــته باشند. لازم اســت حداقل در هشت کلانشهر این موضوع مورد توجه قرار بگیرد.

وی با تأکید بر اینکه 21 نفر اعضای شــورای شهر تهران بهترین ترتیب ســنی را دارند، افزود: درحالحاضر با توجه به وجود تعداد مناسب خانمها و ترکیب سنی منتخبان مردم تهران، ری و تجریش ترتیب متوازنی انتخاب شــده است به شکلی که کف و سقف سنی افراد در این شــورا 40 سال اســت. در این همایش محمد سالاری، مرتضی الویری، حســن رســولی، حقشــناس و نژادبهرام بهعنوان نمایندگان منتخبان پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش حضور یافتند.

معاون وزیر کشور:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.