چه کسانی در برابر «فرهاد مهندسپور» ایستادهاند؟

Shargh - - سیاست -

اگر نقدي از جانب بدنه تئاتر به اين رفتارشــان داشته باشــي ميگويند ما كه حقايق تاريخي را ذكر كرديم و تلاشمان خيرخواهانه بوده تا مهندسپور قدرت چارهزنياش در مســير اداره امور بالا برود و اگر همســويش باشي بايد در ريشــخند پنهان و آشكار او شريك شوي. اينجاست كه ميبيني تداوم تيشهبهريشــهزدن بخشی از اراده مديريتی تئاتر كشور و كينجويیهای پيچيده و غريب چگونه میتواند خسارتبار باشد. هرازچندی شــايد كارگردانی جوان هوس كند برای خودنمايی و خودســتايی به گروهی توهين كند و خرقهای برای خودش دســتوپا كند اما از آدمهای ســالخورده بعيد است. مهندسپور نيازی به دفاع و ستايش ندارد، نياز به همفكری و حتی انتقاد به برنامههايش دارد تا بتوانيم به جشنوارهای بهتر و تئاتری تأثيرگذارتر دست پيدا كنيم. اما «قادریها» همچنان كه منطق فشــار و هجوم را میشناســند، همچنان كه با زبان عداوت حرف میزنند و شبنامههای مجازی قبلیشــان عليه مهندسپور و ديگران جواب نداده حالا رستمشان را راهی ميدان كردهاند. ســخن پايانی اما با مديريت كلان مركز هنرهای نمايشــی اســت؛ تا چه زمانی بايد شاهد صرف بودجه تئاتر كشــور در اقليمهای خودمختار تئاتر كشور باشيم؟ آيا ارادهای برای توقف اين بازی هســت؟ اينكه توقع داشته باشيم مجلات و كتابهای مفيد و مؤثر برآمده از تمامی سليقهها و جريانهای علمی تئاتر كشور در انتشارات نمايش منتشر شود، درخواست بزرگی است؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.