توافق بر سر آتشبس

Shargh - - صفحه اول -

نخستین دیدار رســمی «دونالد ترامپ» و «ولادیمیر پوتین» روســایجمهوری آمریکا و روسیه روز گذشته به گفته خودشان در فضایی «ســازنده» و «امیدوارکننده» برگزار شد. آن دو پیشتر با هم دست داده و گفتوگویی تلفنی هم داشــتند. اما دیدار 2 ساعته آنها چندان مهم بــود که بعضی از منابع خبــری از آن به عنوان دیداری «تاریخــی» یاد کردنــد . هنوز جزییات این دیدار روشــن نیســت و خبرهایی نیز از آن به بیرون درز نکرده اســت. طرفین پس از این دیدار در کنفرانســی خبری شــرکت نکردند تا در معرض پرسشهای بیشمار خبرنگاران قرار نگیرنــد. به همین دلیل از ابتدای این دیدار تا انتها آنچه به بیرون درز کرد، خبرهای جســته گریختهای بود که از سوی بعضی مقامات شنیده میشد. یکی از این مقامات اظهارات «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه بود که گفت، پوتین رئیسجمهوری این کشــور با دونالد ترامپ همتــای آمریکایی خــود در مورد آتشبــس در جنوب ســوریه به توافق رسیدند. به گزارش رویترز، او همچنین گفت: در مورد بحران اوکراین نیز مذاکراتی شد و قرار شد طرفین برای حل آن تلاش کنند؛ به همین منظور انتظار داریم 2 فرســتاده آمریکا به زودی برای بررسی پرونده اوکراین عازم مســکو شوند. برخی اظهارنظرهای قبل و بعد از این دیدار نیز تا حدوی فضای آن را نشان میدهد. برای مثال ولادیمیر پوتین، پس دیدار ۱40 دقیقهای خود با دونالد ترامپ اظهار داشت: درباره موضوعات مختلفی از جمله اوکراین، سوریه و مسائل دوجانبه رایزنی کردیم. پیش از شــروع دیدار چنانکه خبرنگاران روایت میکنند در حالیکه پوتین به رئیسجمهوری آمریکا میگفت: از دیدار با شما خرسندم، ترامپ نیز در پاسخ او گفت: دیدار با شما مایه افتخار من است. رئیسجمهوری روسیه ابراز امیدواری کرد، دیدار او با همتای روسیاش نتایج مثبتی در زمینه روابط دوجانبه و مسایل بینالملل داشته باشد. پوتین همچنین گفته بود: من با دونالد ترامپ چندین بار تلفنی درباره مســائل دوجانبه و بینالمللی بسیار مهم صحبت کــردهام اما گفتوگوهای تلفنــی هرگز کافی نیست. ما دوســت داریم تحولات مثبتی میان دو کشور رخ دهد و بتوانیم از طریق همکاری با یکدیگر مشکلات بزرگ بینالمللی را حل کنیم. قطعا برای این منظور نیاز به دیدارهای شخصی است. من خوشحالم که توانستهام شخصا با شما آقای رئیسجمهور ملاقات کنم، امیدوارم همانطور که شــما هم گفتید دیدار مــا نتایج مثبتی به همراه داشته باشــد. ترامپ هم درباره دیدار دیروز خود بــا رییسجمهوری روســیه گفت: در این دیــدار درباره چند مسئله گفتوگو کردیم و مسایل بسیار خوب پیش میرود. رئیسجمهوری آمریکا گفت: پوتین و من درباره مسائل مختلفی با یکدیگر گفتوگو کردیم. فکر میکنم گفتوگوی ما خیلی خــوب پیش رفت و گفتوگوهای خیلی خوبی داشتیم. روشن است که این مذاکرات ادامه پیــدا خواهد کرد. ما انتظار داریم اتفاقات بســیار مثبتی برای روســیه و آمریکا و همــه، رخ دهد. پوتین در دیدار با «شینزو آبه» نخستوزیر ژاپن، نیز ملاقات کرد و گفت: من گفتوگوی بسیار طولانی با رییسجمهوری آمریکا داشــتم که طی آن مسائل بسیاری چون مساله اوکراین، ســوریه، برخی از مســائل دیگر و همچنین تعدادی از مســائل دوجانبه مطرح شــد؛ ما همچنین به مسائلی چون مبارزه با تروریســم و امنیت سایبری نیز پرداختیم. روز گذشته نشست سران کشورهای گروه 20 در هامبورگ آلمان آغاز به کار کرد. دیدار دوجانبه ترامپ و پوتین نیز در حاشیه این نشست و در آلمان صورت میگرفت. دیدار روسایجمهوری، دو کشور در شرایطی صورت گرفت که یک روز پیش از آن ترامپ با انتقاد تند از روسیه خواسته بود دســت از حمایت ایران و دولت بشــار اسد بردارد. همچنین این دیدار در شــرایطی اتفاق میافتد که هنوز ماجرای ارتباط مقامات دولت ترامپ با روســیه هنگام انتخابات اخیر ریاســتجمهوری آمریکا و پس از آن به سرانجام مشخصی نرســیده است. در این ماجرا ترامپ و همکارانش به داشتن ارتباط با روسیه و همکاریهای خارج از چارچوب قانونی متهم شدهاند. طبعا دیدار اخیر روسایجمهور دو کشور میتواند نقش مهم و سازندهای در کاهش تنشها بین روسیه و آمریکا داشته باشد و راه را برای همکاریهای آینده آنها باز کند. این همکاریها بهخصوص در بحران سوریه مهم خواهد بود زیرا آمریکا تلاش میکند داعش را در ســوریه شکست داده و رقه پایتخت این گــروه را به کمک نیروهای دموکراتیک کرد آزاد کند.این در حالی اســت که دولت ســوریه و روسیه با این موضوع مخالف بوده و خواســتار خروج نیروهای بیگانه از جمله آمریکایی از سوریه هستند. روسیه بارها دولت آمریکا را به حمایت از تروریســتها در ســوریه متهم کرده اســت. برقراری آتشبس در جنوب سوریه میتواند به معنای همکاری روسیه و آمریکا برای حمله به داعش باشد. همچنین این آتشبس میتواند به این معنا باشد که از برخوردهای احتمالی بین نیروی هوایی روســیه و آمریکا در خاک ســوریه در آینــده جلوگیری خواهد شــد و ترکیه نیز قادر به عملی کردن تهدیدهای خود علیه کردها نخواهد شد .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.