دولت تمشیت

Shargh - - صفحه اول - احمد غلامی . سردبير

بهقــولِ بیســمارک «وای بــر دولتمــردی که اســتدلالهایش برای واردشدن به جنگ به اندازه پایاندادن به جنگ در زمان شروع متقاعدکننــده نیســت». دولــت دوازدهم ســودای جنگ در ســر نــدارد. نطفه این دولت با دیپلماسی بسته شــده و در این دیپلماسی بالیده است. اعتبار جهانی دولت روحانی آشکارا در پیوند مردم با دیپلماســی اســت و شاید هیچ دولتی به اندازه دولت روحانی در برقراری این پیوند موفق نبوده باشد. در کشــورهای خاورمیانه همواره جای مــردم در سیاســت خارجــی خالی اســت. مردمی کــه تبعات تصمیمات دولتمردان خود در سیاســت خارجی را متحمل میشــوند. آنچه دولت روحانی در آن موفق بوده بهمیدانآوردن مردم در سیاســت خارجی اســت، دســتاوردی که نباید از دست برود. طبعــا مردم به سیاســت داخلی بیش از سیاســت خارجــی توجه دارنــد و این توجه نشــئتگرفته از مســائل معیشــتی روزمره آنان اســت و این وظیفه دولت اســت کــه نگــذارد توجه افراطــی مردم به مســائل روزمره از آن «دولت تمشــیت» بسازد. رأی بالای مــردم در دو دوره پیدرپی به روحانی نشــان میدهد مردم در کنار رویکرد تمشیتی دولت، دولتی میخواهنــد که برای آنان در ســطح جهانی عزت و منزلتی درخور دیگر مــردم جهان فراهم کند. مردم آگاهانــه بــه دولتــی رأی دادند که بتوانــد در نظم جهانی مشــارکت کرده و بهدور از جنگ و مداخلات نظامــی مســائل را حلوفصل کند. دولــت روحانی توان آن را دارد که مردم را درگیر مســائل منطقهای و جهان کند و آنان را پــای کار نگاه دارد. اگر دولتی که منتخب مردم است حلوفصل مسائل منطقهای و جهــان را برعهده بگیــرد، خواهناخــواه مردم نیز بهطــور غیرمســتقیم در این امر مشــارکت کردهاند. آنچــه امروز به قــرارداد بزرگ با توتال منجر شــده، بیش از تلاشهــای دولت، خواســت و اراده مردم بوده اســت. وگرنه ایجاد هژمونی ازسوی دلواپسان بــرای برهمزدن و فراریدادن ســرمایه خارجی، کار چندان دشواری نیســت. آنچه دلواپسان را دلواپس میکند اراده مردم اســت، مردمی که در آینده تعیین میکنند چه دولتی روی کار باشد و چه دولتی نباشد. اگر امروز دلواپســان تلاش میکننــد دولت روحانی را صرفا به ســمت مســائل اقتصادی سوق بدهند، از ســرِ دلســوزی برای مردم نیســت. آنان دایههای عزیزتر از مادر هســتند. پرسش اینجاست که چرا در دولت مطلوبشان چشــم بر اختلاس و حیفومیل بیتالمــال میبســتند، و حتــی ســودای مدیریت جهانــی را در ســر میپروراندند. چرا دلواپســان که خــود بهعنوان «دولت معیشــت» روی کار آمدند و به عهــد خود وفادار نماندند، امــروز تلاش میکنند مســائل معیشــتی مردم را دســتاویز قرار دهند تا از دولت روحانی، دولت تمشــیتِ معیشــت بســازند. دولتی کــه صرفا به رتقوفتق امــور روزمره بپردازد و دلواپس مســائل جهانی و منطقهای نباشــد، زیرا آنجا دلواپســان حضور دارند! دولت روحانی زمانی مطلوب آنان است که در حد اداره تعاونی عمل کند، اما دولت دوازدهم با همگرایی بین مســائل خارجی و داخلی به مردم نشان داده است معیشت آنان در گرو مسائل جهانی و منطقهای است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.