ايران، ارزش بازگشتهای متعدد را دارد

Shargh - - صفحه اول - سيدهادی ميرباقریخوانساری *

امضــای قــرارداد توســعه فاز ۱۱ پــارس جنوبی بهعنوان آخرین فاز باقیمانــده از این میــدان عظیم گازی میــان شــرکت ملــی نفت ایران و کنسرســیومی شامل توتال فرانســه، CNCP چین و شــرکت ایرانی پتروپارس با ســرمایهگذاری تقریبی پنجمیلیــارد دلار که در هفته اخیر و با حضور مقامات ارشد کشورهای ایران، فرانسه و چین انجام شــد، اقدامی بسیار مهم و شایان توجه اســت. اهمیت این قرارداد صرفا بــه دلیل اینکه این قرارداد، اولین قــرارداد بزرگ بینالمللی پســابرجام است نیســت؛ بلکه امضای این قرارداد بیش از آنکه از لحاظ «سیاســت داخلی»، ارزش مــادی قرارداد یا روشنشدن تکلیف آخرین فاز باقیمانده پارس جنوبی اهمیت داشته باشد، از منظر «دیپلماتیک» و «سیاست خارجی» حائز اهمیت فراوان اســت. اینکه شــرکت فرانســوی توتال بهعنوان یکی از «اولین» شرکتهای پیشــگام در توســعه فازهای ابتدایی پــارس جنوبی بهعنــوان «آخرین» شــرکت پایاندهنــده پروژههای این میدان، انتخاب شــده اســت، اگرچه شاید چندان عامدانــه هم نبوده باشــد، اما تقارن بســیار جالب و ظریفی است که به تعبیر مدیرعامل این شرکت بیانگر «تعهــد و وفاداری» توتال اســت. هــم ازاینرو عقد قرارداد با کنسرسیومی به رهبری این شرکت، خواسته یا ناخواســته در ضمن خــود دربرگیرنــده پیامهایی بــا مخاطبهای داخلــی و خارجی و نشــاندهنده موفقیتآمیزبودن «دیپلماســی انــرژی » وزارت نفت است که کنار دســتگاه دیپلماسی امور خارجه موفق شــد دســتاوردهای مهمی برای کشــور حاصل کند. نکتــه اول درخصوص امضای قــرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی با یک کنسرســیوم بینالمللی این اســت که بیتردید این قرارداد، نتیجه و میوه برجام اســت. این برجــام بود که تحریمهای ناعادلانــه را یا پایان داد یا بــه حالت تعلیــق درآورد و عرصه مناســبی را برای همکاریهــای بینالمللــی نفــت و گاز ایران عرضه کرد. قطعــا بدون برجام، هیچ شــرکت معتبر غربی، یارای مشارکت مســتقیم در پروژههای انرژی ایران را نداشــت. نکته دوم اینکه امضای این قرارداد، ارتباط مستقیمی با انتخابات دوازدهم ریاستجمهوری ایران و انتخاب مجدد دکتر روحانی دارد. ناگفته پیداســت دولت امید و سیاست اعتدال و تنشزدایی آن، موجب ثبات داخلی و خارجی کشور و آرامش خاطر سرمایه و سرمایهگذاران شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.