انتخاب وزير زن قطعی است

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياست: زهرا شــجاعی از زنــان حاضر در کابینه دولت اصلاحات این روزها منتقد برخی سیاســتهای فعالان حوزه زنان اســت. او مشــاور امور زنان رئیس دولــت اصلاحــات بــود و رئیــس مرکــز امــور زنان ریاستجمهوری. سالها تجربه در دولت اصلاحات ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.