بدهي يا طلب؟

Shargh - - صفحه اول -

گروه جامعه: کمتــر از دو ماه دیگر تا پایان کار مدیریت شــهري کنوني )شوراي شهر و شهرداري( تهران باقي مانــده اســت و همچنــان بحث بدهــي و طلبهاي شــهرداري داغ و مفصل اســت. در جدیدترین اتفاق پیرامون این موضوع، روز گذشته...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.