بعيد است متوسليان در قيد حيات باشد

Shargh - - سیاست -

باشگاه خبرنگاران جوان: سرلشکر رحيمصفوي درباره سرنوشــت احمد متوســليان از ديپلماتهاي ربودهشــده ايراني گفــت: بعيد ميدانــم اکنون در قيــد حيات باشــد. حاج احمد متوســليان انســاني بود که داراي يک روحيه شــجاعانه و تســليمناپذير بــود؛ از اين رو بنده بعيد ميدانم که تن به اســارت داده باشــد. پيش از اين دســتيار ويژه لاريجاني گفته بود: براســاس مســتندات موجود، چهــار ديپلمات ربودهشــده ايراني در تابستان ســال ١٣٦١ در زندان رژيم صهيونيســتي به سر ميبرند و هيچ سندي دال بر شــهادت آنان وجود ندارد. حسين اميرعبداللهيان افــزود: تلاشهــاي ســازمان ملل و صليب ســرخ جهاني براي تعيين سرنوشــت آقايان سيدمحســن موســوي، احمــد متوســليان، کاظم اخــوان و تقي رستگارمقدم بايد با جديت از سر گرفته شود. دستيار ويــژه رئيس مجلس در امــور بينالملل اضافه کرد: مجلس شوراي اسلامي بهزودي اقدامات جديدي را در راســتاي تلاش براي آزادي و تعيين سرنوشت اين ديپلماتهاي انقلابي آغاز خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.