آخرين وضعيت رسيدگي به پرونده بورسيهها

Shargh - - سیاست -

ميزان: رئيس ديوان عدالــت اداري در ارتباط با آخرين وضعيت رســيدگي به شــکايت دانشجويان بورسيه، گفت: رسيدگي به شکايات پرونده بورسيهها در صلاحيــت ديــوان عدالــت اداري در حال انجام اســت و هيچگونه محدوديتي در ايــن ارتباط وجود ندارد. حجتالاسلام محمدکاظم بهرامي افزود: در مراحــل اوليه حدود ۲۵۰ پرونده به ديوان وارد شــد که گفتند اينها بحثهاي علمي و آموزشــي است و پروندهها به وزارت علوم يا وزارت بهداشــت ارجاع شــد. پروندههايي را که مربوط بــه تخطي از قوانين و مقررات اســت، ديوان عدالت رسيدگي ميکند. او درباره اينکه تا الان حکمي صادر شــده است، گفت: شــايد رأي صادر شده باشــد، زيرا پروندهها مورد به مورد رسيدگي و در شــعب ديوان رسيدگي ميشود و در صلاحيت هيئت عمومي نيســت. هر کسي که شــکايت ميکند، بايد به صورت موردي بررسي شود که شکايتش وارد اســت يا خير و تخطي از مقررات صورت گرفته يا نگرفته است؛ بنابراين رسيدگيها بر اساس شکايت صورتگرفته انجام ميشود؛ در جايي که تخطي از قانون صورت گرفته باشد، شکايت وارد و حکم به نفع شاکي صادر ميشود و بالعکس.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.