اتاوا در پرونده استرداد خاوري سياسيکاري کرد

Shargh - - سیاست -

خانه ملت: عليرضــا رحيمي، عضو کميســيون امنيت ملي و سياســت خارجي در مجلس شــوراي اسلامي اظهار کرد: بعد از برجام فضاي ايرانهراسي شکســته شــده اســت بنابراين کاناداييهــا در دام ايرانهراســي آمريکاييها نيفتند.به گفته او از سوي ديگر، کاناداييها در پرونده استرداد خاوري به ايران براي تأمين منافع ملي همکاري نکرده و اين مسائل حاکي از نقاط منفي در ســوابق کانــادا در ارتباط با ايران اســت. اخيــرا هــم در دادگاههــاي کانادايي برداشــت از اموال ايران به تصويب رسيده است که لازم ميدانيــم فضايي که عليه ايران در کانادا ايجاد شده است به صورت حقوقي از سوي مسئولان کشور و دستگاه ديپلماسي دنبال شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.