هنر نيست روي اختلافات داخلي بنزين بريزيم

Shargh - - سیاست -

ايلنا: علــي لاريجاني، رئيس مجلــس، با بيان اينکه رمــز پايداري انقلاب اســلامي همبســتگي داخلي اســت، گفت: قطعا بايــد اختلافها را کم کنيم زيــرا همواره زمينه بروز اختلاف وجود دارد و اينکه ما روي مســائل بنزين ريخته و آن را شعلهور کنيم، هنر نيست. دولت نيز بايد اين قانون را مبناي کارهــاي خود قرار دهد و مــا در اين رابطه مصر و پيگير هستيم. او همچنين از دولت آينده خواست؛ «بايــد در جهــت رفــع دغدغههاي مــردم و حل مشکلات اقتصادي تلاش کند نه اينکه حواسپرتي در مسائل ديگر داشته و ذهنشان متفرق باشد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.