75 درصد مردم اصفهان نياز به کنسرت ندارند

Shargh - - سیاست -

آيتالله يوسف طباطبايی: خواسته عموم مردم نبايد فدای يک جمع شود؛ بهطوریکه بيش از ٧۵ درصد از مردم اصفهان دغدغه دينی دارند و ايجاد اشــتغال، ادای قرض و ارائه تسهيلات رفاهی به مردم موجب نشاط عموم می شود. مردم اصفهان نيازی به کنسرت ندارند .) خبرگزاری صداوسيما(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.