روحانيون آتشبهاختيار باشند

Shargh - - سیاست -

ابراهيم رئيســي:

روحانيون بايد در هر دورهاي مقابــل انحرافهــا مقاومت کننــد و با توجه بــه بيانات رهبر معظم انقــلاب آتشبهاختيار باشــند. دشــمنان قصــد دارنــد در جامعــه روحانيت هم مانند ســاير نهادها و ارگانهاي تأثيرگذار نفوذ کنند.)

مهر(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.