من سرباز رهبري هستم

Shargh - - سیاست -

علمالهدي:

من سرباز رهبري هستم، به عنوان ســرباز رهبري حق مطالبات ايشــان را ندارم؟ قراردادي بستهايد و آورده برابر اما سهم ايران کمتر اســت. مــا در اين مملکت غنيســازي اورانيوم را تا ۲۰ درصــد بالا برديم و يکچنين سرمايهاي از دست نداديم.)

خبرآنلاين(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.