غيبت چها پساانتخاباتي رماينه صمايولشگصلرايخیاناهاح نزادبررگهشدمایش خانه احزاب

Shargh - - سیاست - ادامه در صفحه 19

چهارمیــن همایش فصلــي خانه احــزاب، بعد از انتخــاب حســن روحانــي بهعنــوان رئیسجمهوري دوازدهم، پنجشــبنه در ســالن اجتماعات وزارت کشور برگزار شــد. مهمترین ویژگي این همایش حضور پررنگ چهرههــاي حزبــي اصلاحطلــب و غیبت احــزاب و چهرههاي شاخص اصولگرا بود. در گذشته اصولگرایان هر زمان از ســهم خود در شــوراي مرکزي خانه احزاب راضي نبودند، زیر میز آن ميزدند. در قانون جدید، بعد از بازگشایي خانه احزاب در دولت روحاني، سهمي برابر به اصولگریان، اصلاحطلبان و مســتقلین رسیده است؛ اما به نظر ميرســد اصولگرایانِ دلخور از نتیجه انتخابات، راضي به همان ســازوکار شبهحزبي درونجریاني خود یعنی جبهه مردمي نیروهاي انقلاب )جمنا( هستند.

علياصغر احمدی معاون سیاسي وزیر کشور در این همایش گفت: «در فضــاي فعلي که غربيها به دنبال افزایش تحریمها هستند، باید بیشتر بر انسجام و وحدت ملي توجه کنیم، تقابل با هرگونه افراطگرایي را در دستور کار خــود قرار دهیم و از آزاديهاي مشــروع سیاســي حمایت کنیــم». او افزود: «قانون انتخابات ما مشــکل دارد؛ چون رجل سیاســي در قانون تعریف نشده، شاهد بودید در همین سالن فردي فرزند چهارسالهاش را آورده بود تا براي انتخابات ریاســتجمهوري ثبتنام کند». او با بیان اینکه من از صداوســیما گلایه ندارم؛ اما برخي از برنامهها خارج از آنچه در کمیســیون تبلیغات تصویب شده بود، پخش شد، افزود: «مثلا برنامه منطقه آزاد چه جهتدهيها که نکرد، صداوســیما باید ملي و با آحاد ملت باشد. ما ميگفتیم برخي از سایتها و روزنامههاي وابســته به نهادها که له یا علیه نامــزدي کار ميکنند، بایــد با آنها برخورد کنید. جــاي تعجب دارد قاضي در کمیســیون تبلیغات ميگفت ما به این نتیجه نرسیدیم. ما گفتیم اگر کســي ورزشگاه و ســالن خواست بدهید؛ امــا دیدید، چه کارهــا و با چه عناویني انجــام دادند». غلامحسین کرباسچي، دبیرکل حزب کارگزاران، در ادامه مراسم، کنایهاي به معاون سیاسي وزیر کشور زد و گفت: «آقاي احمدي از توسعه احزاب اعلام حمایت کردند؛ اما ميخواهم بگویم این تعارف است. نشانهاش این است که در کمیســیون ماده ۱۰ احــزاب هفت نفر از مجلس و... حضور دارند و قرار است دو نماینده از احزاب بدون حق رأي حضور داشته باشــند. این تصور که فکر کنیم قدرت احزاب براي تضعیف دولت است، اشتباه است». کرباســچي تأکید کرد: «در زمان انتخابات ممکن است حرفهاي گزنده زده شــود که این به نفع مصالح ملي نیســت. اینکه علیه قواي دیگر و شخصیتها صحبتي کنیــم، به نفع دولت و کشــور نیســت. از همه و دولت محتــرم بخواهیم به جاي اینکه تــا رئیسجمهور یک حرف نیشــدار و تندي ميزند، آن را در رسانهها تقویت کنیم که آقاي رئیسجمهور هم تشــویق شــود باز هم چنیــن حرفهایي را ادامه دهــد، آن را تعدیل کنیم. در زمان انتخابات ممکن است که این حرفها تقویتکننده و تأثیرگذار باشد؛ اما فکر ميکنم این تعبیرهایي که به کار برده ميشــود و ما هم گاهي خوشمان ميآید و درباره شخصیتها، قوا و نهادهاي دیگر است، نه به نفع دولت است و نه به نفع حکومت و مردم». آذر منصوري، عضو حزب اتحاد ملت، در این همایش گفت: «فعالیت حزبي در کشور ما با مشــکل مواجه است. من بهعنوان کسي که دو دهه است فعالیت حزبي ميکنم و قانون احزاب را نیز مطالعــه کردهام، ميگویم این قانون بســیاري از فعالان را گوشهنشین کرده است. باید اصلاحاتي در آن انجام شود و صدور پروانه فعالیت احزاب و باطلکردن آن و همچنین زیرنظرگرفتن فعالیت احزاب تغییر کند تا احزاب مستقل عمل کنند».

رســول منتجبنیا، قائممقام حزب اعتماد ملي، هم با اشــاره به اینکه به همراه چند نفــر از دبیران احزاب خدمت آقاي هاشمي رســیدیم و ایشان در این فرصت نیمســاعته چندین بار بر خانه احزاب تأکید داشــتند و ميگفتند که خانه احزاب ميتواند مرکزي براي تقویت احزاب باشد، گفت: «گسترش احزاب در یک بحث مربوط بــه حاکمیت و مســئولان بوده و بخشــي دیگر مربوط به خود ما؛ یعني احزاب اســت. بســیاري از سیاسیون ميگویند در کشــور مــا احزاب گســترش نميیابد. من نميدانم چه استدلالي پشت این قضیه است. نه مردم و نه مســئولان و نه قانون اساسي مانعي براي گسترش احزاب نميبیند. ما اگر منتظر باشیم که مسئولان بیایند و فــرش قرمزي براي احزاب بیندازند، اشــتباه اســت. همین که آقاي روحاني تــلاش کردند و خانه احزاب را راه انداختند، باید از ایشــان تشکر کرد. از دولت یازدهم انتظار داریم که احزاب را بیشتر تقویت کند. البته آن به این معني نیســت که احزاب همه انتظارات را از دولت داشــته باشــند. باید درباره تحزب فرهنگسازي کنیم، باید بــر روي این قضیه کار کنیم کــه حزب یک اصل و یک رکن دموکراسي است و بدون تحزب نميتوانیم به توســعه برسیم. شهید بهشتي اگر ميگفت حزب معبد من است، تعارف نميکرد. بسیاري از احزاب ما امروز به ستاد انتخابات تبدیل شدهاند و رسالت گذشته را ندارند؛ بنابراین اگر ميخواهیم به دولت کمک کنیم، حق داریم که بگوییم براي احزاب جایگاه بیشــتري داشــته باشد. مجلس دهم چشــم امید ماست. باید قانون احزاب در این مجلس اصلاح شود».حســین کاشفي، دیگر عضو حزب «اتحاد ملــت»، هم درباره جایگاه مردم در قانون اساسي سخن گفت و افزود: «باید به احزاب توجه کنیم و یکي از مواردي که باید خانه احزاب به آن بپردازد، این است که به جاي اینکه ســراغ دولت برود، باید کار را از خود شروع کند. حزب باید داراي برنامه باشد و نیرو براي اداره مملکت تربیت کند. اگر حزب را بهعنوان دولت در سایه مطرح ميکنند، درست است؛ نه اینکه گروههایي

مافیایي که فعالیت دارند، بــه صحنه بیایند. بعضي از احــزاب را به هیئت و رئیس هیئــت تبدیل کردیم. باید همانطور که اخلاق سیاســي را مطرح ميکنیم، بیاییم راســتي و صداقت را مطرح کنیم. این فعال سیاسي با ذکر این مطلب که باید بتوانیم در احزاب با هم گفتوگو و تعامل داشته باشیم، گفت: «همانجا که انتقاد داریم، پیشــنهاد هم داشته باشیم. دولت نباید احزاب را رقیب خود بداند؛ بلکه باید زمینه رشد احزاب را فراهم کند.» فاطمه راکعي دبیرکل جمعیت زنان مسلمان نواندیش هم در واکنش به یکي از حضار که خانه احزاب را خانه تیمي خواند، عنوان کرد: «اگر اینطور اســت جلســه را تعطیل کنیم، اما دوستان این گردهمایي مهم است چون بعــد از انتخابات دور هم جمع شــدهایم و احزاب باید نقش بسزایي در فصل سیاسي کشور داشته باشند. این رفتار در شأن خانه احزاب نیست، همه باید تلاش کنیم و اولین کار این اســت که حضور خود را هدفمند کنیم. دبیرکل جمعیــت نواندیش زنان مســلمان تأکید کرد: قواي ســهگانه وظایفي نســبت به احزاب دارند که باید پیگیري کنیم، اما گاهي هر کاري که دلشــان ميخواهد در ارتباط با احزاب انجام ميدهند. او تأکید کرد: قوانین احزاب و جرم سیاســي باید با حضور احــزاب تدوین و اصلاح شود. احزاب در توسعه پایدار کشور مؤثر هستند.

اصلاح قانون احزاب را خود احزاب آغاز کنند

محمود صادقي نماینــده اصلاحطلب مجلس هم با اشــاره به اینکه احزاب باید با توجه به قانون اساسي فعالیت کنند، افزود: اصل بر آزادي اســت. در ســال ۶۰ وقتي قانون احزاب تصویب شد، مقرر شد احزاب باید از وزارت کشور مجوز بگیرند که شوراي نگهبان مخالفت کرد. صادقي ادامه داد: شــوراي نگهبــان اخذ مجوز را مخالف قانون اساســي ميدانســت و این قانون را بعد از مدتها بدون مهر تأیید کرد. نماینده مجلس شوراي اســلامي در ادامه با یادآورشدن حادثه تروریستي هفت تیــر عنوان کرد: پــدر نیز به فعالیتهــاي حزبي ایمان داشتند و مانند شهید بهشتي معتقد بودند حزب، معبد اســت. او خطاب به دبیران کل گفت: «اصلاح قانون را خود احزاب باید آغاز کنند، کســي پیشقدم نميشود. قانون جدید در برخي از موارد قدم به جلو است و ماده کمیســیون ۱۰ را ميتوان مثبت تلقي کرد. قانون احزاب در ایــن مورد توضیــح داده و از طرفي دولت هم طبق قانون موظف شده ردیف بودجه در نظر بگیرد».

او خاطرنشــان کــرد: «تخصیص بودجه از ســوي دولت غلط است و استقلال حزب را زیر سؤال ميبرد و این درســت نیست دست دراز کنید زیرا رگ حیات شما زیر نفــوذ دولت قرار ميگیــرد. نماینده مجلس دهم تأکید کرد: احزاب نقش مؤثري در شکلگیري دولتها دارند و این ضعف است که در قوانین انتخاباتي اشاره به حضور آنان نشــده اســت. او در ادامه افزود: آقاي کواکبیان تلاش کرد ردیف بودجه احزاب در بودجه ۹۶ باشــد، اطلاع دقیقي ندارم که انجام شده است یا نه». محمدجواد حقشــناس، عضو شــوراي مرکزي حزب اعتماد ملي هم در همایش فصلي خانه احزاب گفت: «امیدواریم دولت تدبیر و امید در چهار سال آینده مسیر خــود را در زمینه احزاب پیگیري کند. هیچ توســعه و پیشــرفت و حرکت روبهجلویي بدون یک نظام حزبي منســجم و قوي وجود نداشــته و ندارد. اگر بخواهیم جمهوري اســلامي را که مدعي هســتیم بــه عنوان امالقراي جهان اسلام اســت، به عنوان یک الگو براي اداره جهان مطرح کنیم، باید حداقل فضاي لازم براي تحقق این ادعا فراهم شــود. عضو حزب اعتماد ملي بیــان کرد: دو قانون انتخابات و احــزاب را داریم که با وزارت کشور ارتباط دارد. هیچ پیوندي بین این دو حوزه وجود ندارد. مگر ميشــود در مورد قانــون انتخابات صحبت کنیم اما هیچ اشــارهاي به احزاب نشود».این فعال سیاســي اصلاحطلب تشــریح کرد: «بزرگترین دغدغه اصلي مردم در صد سال گذشته انتخابات بوده

اســت. مصدق وقتي بر سر کار آمد، بیان کرد دو برنامه دارم که یکي مربوط به انتخابات بود. متأســفانه چهار نوع انتخابات داریم که چهار قانون هم براي آن داریم. ما نیاز به نظام جامع فعالیت سیاســي داریم. موضوع جرم سیاســي باید در قانون انتخابات دیده شود. سال ۸۸ در کشور مشکل ایجاد شد و عدهاي بحث انحراف و عدهاي فتنه را مطرح کردند و همه هم ضرر کردیم.» حقشناس تأکید کرد : «این یعني نتوانستیم در انتخابات مدیریت کنیم. هنوز نتوانستهایم جرم سیاسي را با اینکه در قانون اساسي آمده تعریف کنیم. هفته گذشته آقاي محمدجــواد لاریجاني اعلام کردند که در این مملکت زنداني سیاســي نداریم ». او افــزود : «چرا باید اینگونه رفتار شــود؟ جرم سیاســي را تعریف کنیم. اگر کسي مجرم شــد، فرقي نميکند از آقاي کروبي و موســوي گرفته تا دیگران اگر مجرم بودند، بر اساس همان قانون محاکمه شــوند. اگر در چهار ســال آینده این موضوع در دســتور کار قرار گیــرد، همه احــزاب هم حمایت ميکنند ».حقشناس یادآور شد : «در دو جا باید از دولت تشکر کنم؛ یک اینکه شوراي سیاستگذاري یک گام رو به جلو بود که نهایتا به ســمت تشــکیل احزاب بزرگ برویم. در حوزه اصولگرایي جمنا را داریم که متأسفانه از بالا به پایین شکل گرفت. اگر اصولگرایان این تلاش را مانند اصلاحطلبان انجام ميدادند، ميتوانستیم زمینه رسیدن به تشکلهاي سیاســي قدرتمند را مهیا کنیم. کاري که دولت انجام داد شایسته بود اما کافي نبود و انتظار بیش از این ميرود که به توســعه احزاب بیشتر توجه شود .»

تا حرف ميزنیم مسئله را امنیتي ميکنند

حســن بیادي دبیــرکل جمعیت آبادگــران جوان ایران اســلامي هم در همایش فصلي خانه احزاب با نقد وضعیت موجود در ســاختار احزاب گفت: «وضع موجود احزاب همین است که ميبینید، اوضاع سیاسي بهتر از این نخواهد شــد چون ساختار مدیریت اجرائي کشور خراب است. باید به دنبال اصلاح ساختار اجرائي باشیم، شــأن کشــور این نیســت. در آنگولا انتخابات اینگونه برگزار نميشــود. احزاب نقــش دارند، براي یــک نفر موقع آمدن بهبه ميکنیم و در بدرقهاش چیز دیگري ميگوییــم، چرا یک نفر در کشــور ما محبوب نميماند ؟» این فعال سیاسي خاطرنشان کرد : «استقرار احزاب مؤثر و فراگیر باید صورت بگیرد، منظورم حزب رســتاخیز و از این دست نیست؛ منظورم حزب واقعي درحالحاضر است. همه به دنبال قدرت هستند؛ چپ و راست هم ندارد، اکثرا دنبال امپراتورياند. چه کسي به اینها قدرت داده اســت؟ تا حرف ميزنیم مسئله را امنیتي ميکنند، من زبان و دینم را به شما نفروختم.»

حجتالاســلام اشــرفياصفهاني عضــو حــزب مســتقل ایران در همایش فصلي خانه احزاب با اشاره به اهمیت احــزاب گفت: «در زمــان حزب جمهوري اسلامي آیتالله هاشــمي فرمودند امام دستور دادند از وجوهات شــرعي براي حزب در نظر گرفته شود که این نشانگر اهمیت حزب است. خانه احزاب در دولت اصلاحات پیشتاز و کارساز بود اما دولت نهم و دهم آن را تعطیل کرد .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.