دولت دوم روحانی، نگاه به آینده

Shargh - - سیاست - محمدرضا کرمیفرد

گرچه تحلیلهای مرسوم، بخش عمدهای از رأی به روحانی را ناشی از انتقاد عریان و بیسابقه روحانــی از رقبــای انتخاباتی خــود در جریان فعالیتهــای انتخاباتی بهویژه بعد از مناظرهها میداننــد؛ ولی به نظر میرســد بایــد علاوه بر تأثیر نسبی پارامتر یادشــده، یکی از کلیدیترین مؤلفههــای اثرگــذار در افزایــش رأی آقــای روحانی را مرتبط بــا تلاشهای اطمینانبخش کاندیداهــای اصلاحطلــب و اعتدالی در حوزه اقتصادی دانست. ارائه گزارشهای کارشناسی همــراه با آمار بهویژه از ســوی دکتر جهانگیری و همچنیــن برنامههای دولت آینــده در حوزه اقتصادی، در اطمینانبخشــی به افکار عمومی و اقبال بیشــتر مردم به روحانی، کمک شــایانی کــرد. این مهم وظیفه دولــت دوازدهم را برای ســاماندادن اقتصــاد، مضاعــف کرده اســت؛ بنابرایــن یکــی از مهمتریــن پیشنیازهای این اقــدام، امنیت پایــدار در همه حوزههاســت و دمیدن بر آتش اختلافات و واردشدن دولتمردان در فرایندی فرســاینده و بیحاصل، دامی است که مخالفان دوآتشــه دولت تدارک دیدهاند. به نظر میرسد بهترین پاسخ به تخریبگران دولت، تمرکز مســتمر و دقیق بر پاسخگویی به مطالبه اصلی مردم اســت. پیشنیاز رونق اقتصادی در دوره دوم دولت جنــاب روحانی، تعیین وزیران مقتدر و کاردان و البته از لحاظ ســنی نسبت به دولت قبل جوانتر اســت. هماهنگی کامل تیم اقتصادی دولت بعــدی از منظر هدف و روش، بســیار حیاتی اســت. هرگونه قصور در انتخاب وزیرانی کارآمد و معتقــد به برنامههای دولت، خسارت جبرانناپذیری برجای خواهد گذاشت. معیار انتخاب ورزا، باید صرفا تخصص و اعتقاد وافر به سیاستها و خطمشیهای دولت باشد و لاغیر. محرومیتزدایی از اســتانهای محروم و کمتربرخوردار نیز یکی دیگر از مواردی اســت که باید وجهه همت دولت دوازدهم قرار بگیرد. دولت روحانی، در بیشــتر استانهای محروم با اقبــال عمومی روبهرو شــد و این نشــاندهنده فهم بالای مردم این مناطق اســت که به جای توجــه به شــعارهای عوامانــه رقبــا، مبنی بر پرداخت ســهبرابری یارانه، بر برنامههای دولت روحانی مهر تأییدی زدنــد و موافقت خود را با توسعه زیرساختها به جای اقدامات زودگذر و مقطعی، با زبانی گویا اعــلام کردند و امیدوارم که این مهم با پژواک مناســبی در دولت بعدی روبهرو شــده و اجازه داده نشود شکاف توسعه بیش از این عمیقتر شــود تا خدای نخواســته پدیده شــوم شــمال و جنوب در روابط استانها شکل بگیرد یا تشدید شود. استانهای محرومی ماننــد لرســتان، ایــلام، چهارمحالوبختیاری، سیستانوبلوچســتان، کردســتان و... نیازمنــد اقدامــات فــوری و ضربتــی محرومیتزدایی هســتند. قطعــا توجه ویــژه و اساســی دولت بعدی به محرومیتزدایــی، علاوه بر آثار مثبت اقتصادی، در حوزههای فرهنگی و سیاســی هم اثرات مطلوب خود را برجای خواهد گذاشت و به نهادینهشدن فرهنگ سیاسی و بهحاشیهرفتن پوپولیســم مخرب و ویرانگر کــه اتفاقا پیوندی شــوم با محرومیــت دارد، منجر خواهد شــد. توجه ویژه و اساســی به مســئله محیط زیست، بهویــژه در حــوزه آب نیــز باید در دســتورکار دولت بعدی قرار گیرد. متأســفانه مســئله آب روزبهروز به ســوی بحرانیشدن حرکت میکند و اگر اقدامی عاجل و ضروری صورت نگیرد، به امنیتیشــدن این موضوع اجتماعی و متعاقب آن بدخیمشــدن مســائل کمک شــده اســت. پیگیری سیاست خارجی عزتمندانه، بدون توجه به مزاحمتها و موانع مخالفان تندروی داخلی نیــز بایــد در دولت بعدی در صدر سیاســتها قرار بگیرد. تنشزدایی با دولتهای عربســتان، بحریــن و مصر و در اقدام بعدی ایجاد اجماعی منطقهای حول منافع کشورهای عضو، میتواند به بیاثرکردن سیاســتهای تنــشزای دولت ترامپ کمک شــایانی کند؛ بنابراین نباید بر آتش اختلافــات دمید و باید تا حــد امکان زمینههای تنــش و بحــران را با همکاریهــای منطقهای کاهش داد.

تضمیــن امنیــت ســرمایهگذاری، بهویــژه ســرمایهگذاری خارجی، اقدامی است که از نان شــب هم برای این ملک و خاک واجب اســت. همــه ارکان حاکمیت باید مانند موضوع برجام، دراینبــاره به اجماعی وحدتبخش برســند تا ســرمایهگذاران بتوانند با طیب خاطر و امیدوار بــه بازدهی ســرمایه خــود، در پروژههای مهم ســرمایهگذاری کــرده و زمینــه را بــرای ایجاد اشــتغال که اتفاقا یکی از مهمترین برنامههای کلیدی دولت بعدی است، فراهم آورند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.