در حاشيه

Shargh - - سیاست -

هنگام ســخنراني محمد زارعفومني، دبیرکل حزب موســوم به حزب مردمي اصلاحات حاشیهاي در این جلســه به وجود آمد چراکه جمشید ایراني دبیرکل حزب فرزندان ایران خطاب به فومني گفت: آقاي فومني براي لیست شوراي شهر تهران از یک فرزند شهید پول گرفته و به دروغ گفته است این لیست مورد تأیید بزرگان و رهبران اصلاحات اســت. ایراني افزود: بنابراین وي اختلاس سیاســي کرده است. فومني در پاســخ گفت: احزاب آزاد هستند که لیســت انتخاباتي بدهند و از نامزدها مبالغي را دریافت کنند بنابراین اگر تخلفي کردهایم، قوه قضائیه باید به این قضیه ورود کند نه اینکه شــما ما را در یک جلســه محکوم و متهم ميکنید. آن فرزند شــهید هم اگر ادعایي دارند قانونا بنده شکایت خواهم کرد تا قوه قضائیه به این تخلف رسیدگي کند. درباره مبلغ دریافتي نیز بنده دبیرکل حزب هستم و مسئول این مسئله نبودهام چراکه افراد دیگري در حزب چنین مســئولیتهایي را برعهده دارند. به گزارش فارس او همچنین در پاســخ به علي صالحآبادي مبني بر اینکه اگر فومني اصلاحطلب اســت، من از اصلاحطلبي خارج ميشــوم، گفت: ایشــان مســائل خود در روزنامه همبستگي را نخست روشــن کند، بعد درباره اصلاحطلب بودن یا نبودن من نظر بدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.