الو شرق 88640260

Shargh - - سیاست - sharghline@sharghdaily.ir پیامک: 30004699 افروز قاسمی

رفتگــر زحمتکش؛ بیمار و رها شــده! رفتگری را که ســالها تلاش میکرد شــهری تمیز و پاکیزه داشته باشــیم، اکنون به دلیــل بیماری، در میدان شــهدا، خیابانهــای پیروزی و شــکوفه میبینیم که پرســه میزند و به حال خود رها شــده اســت. امیدوارم با چاپ این پیام، شهرداری وظیفه انساندوستانه خود را برای نجات فردی بیمار، اما تلاشگر انجام دهد. علیاکبر فرقانی

شــرکت آب و فاضلاب رســیدگی کنــد: گاهي مواقــع که برخــی از کارکنــان و متصدیــان قرائت کنتور وابسته به شــرکت آب و فاضلاب در مراجعه به خانههای مردم که کنتــور آب خانهای در مکانی قرار دارد، صاحبخانه یا مســتأجر نیستند یا اینکه به دلیــل اینکه هیچکس در آن واحــد زندگی نمیکند، بــا اعضای بقیه طبقهها برخــورد غیرمتعارف دارند و لحن تهدیدآمیــز به کار ميبرند؛ ماننــد اینکه اگر شــماره کنتور را اعلام نکنید آبتان را قطع میکنم و هــر کاری هم میخواهید انجــام دهید و از این جور مســائل. بهعنوان نمونه ســاکنان خیابــان پیروزی، خیابان شکوفه، کوچه رازی شرقی از مسئول قرائت کنترل شرکت آب و فاضلاب ناحیه سلیمانیه شکایت و تقاضا دارند فرد دیگری را برای قرائت کنتور به این محل بفرســتند. همچنین ضرورت دارد به متصدیان مربوطه آموزشهای لازم را بدهند تا با مشــترکان با لحن و گفتار بهتری گفتوگو کنند.

فاطمه از تهران

مســتمری برقــرار کنند: حقــوق کمیتــه امداد کفــاف مخــارج ســنگین هزینههــا را نمیدهــد؛ خانمی را میشناســم که زیرمجموعــه کمیته امداد امام خمینی)ره( اســت و همسرش به علت کهولت سن دار فانی را وداع گفته و این خانم بیسواد است و هیچ درآمدی هم ندارد و مشکلات فراوانی را تحمل میکند. چنین افــرادی چگونه میتواننــد از مزایای دولتی مانند مستمری مادامالعمر بهرهمند شوند.

علی از تهران مسافران، قشرهای آسیبپذیر: مسافران شرکت واحد، قشــرهای کمدرآمد و آســیبپذیری هستند و مجبورنــد کرایههایی که از ســوی رئیس و اعضای شورای شهر قبلی تعیین شده است، بپردازند. اینکه چرا مسئولان بهویژه هیئت دولت از افزایش کرایهها هیچ ممانعتی نکرده اســت، جای تعجب و ســؤال است؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.