واكنشك قعرتا گرلايهگازادوهل خواي آتنتنمز نبدهه به به قانرهابازرگشداتدغولن « فتتيوتال »

Shargh - - اقتصاد -

شــرق:

تنها ســه روز بعــد از انعقاد نخســتین قرارداد جدید نفتــي ایران براي توســعه فاز 11 پــارس جنوبي بین شــرکت ملي نفت ایران با کنسرســیومي متشکل از توتــالCNPC، چین و پتروپارس با ســردمداري توتال، فرمانده قــرارگاه خاتمالانبیا گلهمند از دولت و روحاني، ميگویــد نادیدهگرفتن توان داخلي در این قرارداد، واقعا غیرمنصفانه اســت. این در حالي است که در این ماجرا، صرفــا توتال بهعنوان رهبر کنسرســیوم حضــور دارد و موظف شــده از فعالان صنعت نفت ایران بهره بگیرد و در همین راه هم اســت که پتروپارس وارد ماجرا شــده. بااینحال فرمانده خاتمالانبیا معتقد است ما هیچ وقت نباید عزت خود را زیر ســؤال ببریم و درحالیکه توانایی داریم، پیمانکار دســت دو شــویم . شاکي است از اینکه وزارت نفت گفته تمام قراردادها را باید در مناقصه برد؛ امــا به گفته او، واگذاري فاز 11 پــارس جنوبي به توتال، بدون تشــریفات مناقصه بود و اصــلا از جریان اطلاعي نداشتند.

سزاوار است دولتِ با تفنگ و بیتفنگ مطرح شود؟

ســردار عبادالله عبدالهی کــه در برنامه ویژه خبري شبکه دو سیما حضور یافته بود، با بیان اینکه تنها کسی هســتم که در ارتباط با قرارگاه ســازندگی بــا دولتها بیشــترین تعامل را با آنها داشــتهام، گفت: زمانی که در ســال 9۵ بالاترین رکورد کاری را برای دولت داشتیم، آیا ســزاوار اســت دولتِ با تفنگ و بیتفنگ مطرح شود؟ فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا )ص( گفت: اگر به جــای نگاهکردن به جاهای دیگر به ظرفیتهای داخلی توجه کنیم، تحریمها اثری ندارد. به گزارش صداوسیما، ســردار عبدالهی در پاسخ به این سؤال که گفته میشود قــرارگاه عرصه را بر خارجیها تنگ کرده اســت، افزود: قرارگاه طرحهای نیمهکارهای را به ثمر رسانده است که خارجیها در ابتدای تحریمها آنها را رها کردند و رفتند.

سپاه هیچ اصراری برای ورود به طرحها نداشته

عبدالهی با بیان اینکه ســپاه نهادی مردمپایه است، گفت: در دوران دفاع مقدس از این ظرفیت اســتفاده و با همراهی مردم موفق شــدیم و پس از جنگ تحمیلی نیز با توجه به ظرفیت ســپاه قرارگاه خاتمالانبیا ایجاد و در بازسازی و سازندگی کشور وارد شد. از ابتدای تأسیس قرارگاه خاتمالانبیا تاکنون دوهزارو ۵۰۰ طرح اســتانی و ملی ساخته شده و به بهرهبرداری رسیده است. فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیای سپاه گفت: در دولتهای پــس از جنگ تاکنون هر طرحی که ســپاه بــه آن وارد شــد، بنا به درخواســت و نیاز دولتها بود و سپاه هیچ اصراری برای ورود به این طرحها نداشته است. هیچگاه قرارگاه نگفته است که این طرح را به ما بدهید، البته بر اســاس وظیفه باید به سازندگی کشور کمک کند. وی با بیان اینکه در دولت یازدهم 183 طرح به اتمام رســیده است و مردم از آن بهرهمند شدهاند، گفت: این طرحها در حوزه حملونقل، نفت و گاز، سدسازی، صنعت و معدن و آیتی بوده است.

خاتمالانبیا، کشور را از واردات بنزین بينیاز کرد

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیای سپاه افزود: با توجــه به اینکه روزانه 1۲ میلیون لیتر بنزین وارد کشــور میشــد، قرارگاه خاتمالانبیای سپاه با ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس، بزرگترین پالایشگاه در کشور، روزانه 1۲ میلیون لیتر بنزین تولید و کشور از واردات این فراورده بینیاز شــد. عبدالهی گفت: فاز نخســت این پالایشگاه کــه در دولت یازدهم به اتمام رســید، حدود 7۵ درصد پالایشــگاه را شامل میشــود و ۲۰ میلیون لیتر فراورده نفتــی تولید میکند که 1۲ میلیون لیتــر آن بنزین یورو4 با اکتان 96 اســت. از ابتدای راهاندازی پالایشگاه خلیج فارس تاکنــون 1.۲ میلیارد لیتر فراورده تولید شــده که 3۵۰ میلیون لیتر آن بنزین بوده اســت. فرمانده قرارگاه ســازندگی خاتمالانبیای سپاه گفت: در زمان ساخت این پالایشگاه 17 هزار نفر در آن کار میکردند و 4۲۰ شرکت پیمانکاری در این پروژه حضور داشتند. مهمترین سرمایه برای کشور نیروی انسانی است. قرارگاه خاتمالانبیا ارتباط تنگاتنگی با دانشــگاهها دارد. وی گفت: در دوسالونیم، ســههزارو 7۰۰ نفر را از دانشگاههای برتر کشور ازجمله دانشــگاه آزاد جــذب کردیم و دوهزارو صــد نفر از این افراد پس از گذراندن دوره سربازی بهعنوان مدیر جذب قرارگاه خاتمالانبیا شدند. مسئول اجرای طرح پالایشگاه ستاره خلیج فارس یکی از این افراد بود. عبدالهی افزود: قرارگاه خاتمالانبیا 17۰ هزار نیروی انسانی دارد که کمتر از دو درصد آنها نیروی رسمی قرارگاه هستند. این قرارگاه پنج هزار پیمانکار از بخش خصوصی دارد که با سپاه کار میکند و بهتر از دولت از آنها حمایت میشود.

سزاوار نیست عرصه بر خاتمالانبیا تنگ شود

فرمانده قرارگاه ســازندگی خاتمالانبیای سپاه با بیان اینکه شبههها درباره فعالیتهای سازندگی سپاه از طرف مسئولان ایجاد میشــود، افزود: سزاوار نیست عرصه بر مجموعهای که با تمام توان و قدرت در شــرایط سخت تحریم اینگونه کار میکند، تنگ شــود. عبدالهی با بیان اینکــه فــاز 1۵ و 16 پارس جنوبی در دولــت یازدهم به بهرهبرداری رســید و از این فازها 4۰ میلیارد متر مکعب اســتخراج و شیرینســازی گاز انجام و وارد شبکه شده اســت، گفت: این کار 16 میلیارد دلار برای کشور منفعت داشــته اســت. به جای تشویق ســپاه ســزاوار نیست جوسازی علیه این نهاد انجام شود.

بسیاري از شرکتهاي معتبر جهان، نظامي هستند

عبدالهی بسیاری از شــرکتهای معتبر دنیا را که در زمینههای گوناگون فعالیت میکنند، نظامی خواند و گفت: برای این شــرکتها مشکلی ایجاد نمیشود، اما ســپاه که هــم توان نظامــی دارد و هم مســائل عمرانی و سازندگی کشور را حل میکند، مورد خطاب قرار میگیرد.

کسانی که میگویند ســپاه با بخش خصوصی در رقابت است، یا ناآگاه اند یا مغرض

فرمانده قرارگاه ســازندگی خاتمالانبیاي سپاه گفت: درحالیکــه ۲4هزار میلیارد تومــان از دولت طلبکاریم، این را قبول نداریم که میگویند سپاه با بخش خصوصی در رقابت اســت. اگر به سپاه طرحهایی با ترک تشریفات مناقصه واگذار شــده، این طرحها ضررده بوده اســت. کســانی که میگویند سپاه با بخش خصوصی در رقابت اســت، یا ناآگاهند یا مغرض. وی درباره واگذاری شرکت صدرا به سپاه گفت: این شرکت زمانیکه به سپاه واگذار شــد، دو هزار میلیارد تومــان به بانکهــا بدهکار بود، هیچ تعهدی را نمیتوانســت انجام دهــد و ۲۵۰ نفر از 3۰۰ نیروی این شــرکت هر روز جلوی استانداری تجمع میکردند. قرارگاه این شرکت را پذیرفت و ساخت سکوها را قبول کرد و اکنون ســههزار و ۵۰۰ نفر در شرکت صدرا مشــغول به کارند. قــرارگاه ملکهایی را کــه در اختیار داشــت فروخت تا بدهی شــرکت صدرا بــه بانکها را بدهد. این شرکت نه تنها نفعی برای سپاه نداشت، بلکه دو هزار میلیارد تومان نیز به بانکها بدهکار بود.

بازده ۱۰ درصدي طرحهای دولــت در مقابل نرخ ۲۰درصدی سود بانک

فرمانده قرارگاه ســازندگی خاتمالانبیاي سپاه گفت: بخــش خصوصی تــوان انجــام کارهایی را که ســپاه انجام میدهد، ندارد. در حالیکه بانکها ســود بیش از ۲۰درصد به ســپردهها میدهند، چه کسی با دولتی کار میکنــد که نرخ ســود طرحهای آن هفــت تا 1۰درصد اســت. در مقابل پول اجرای طرحهــا، دولت بهعنوان اسناد خزانه یا مشارکت اوراقی را به ما میدهد که 3۰ تا 34درصد کاهش قیمت دارد، اما چون سپاه میخواهد طرحها نخوابد و به بیکاران کشــور اضافه نشود کارها را انجام میدهد. عبدالهی درباره امضای قرارداد فاز 11 پارسجنوبی با شرکت توتال گفت: قرارگاه خاتمالانبیا در عین ارتباطی که با وزارت نفت دارد از این قرارداد خبری نداشــت. وی افزود: اکنون صنعت ســاخت پالایشگاه و هر طرح بزرگ دیگری در کشور بومی شده است. بخش نخســت قرارداد فاز 11، شامل 3۰ چاه و دو سکو است و بخش دوم نیز ایســتگاههای تقویت فشــار و ... را شامل میشود که بخش نخست، دو میلیارد دلار و بخش دوم ۲.8 دهم میلیارد دلار قیمت دارد.

واگذاری فاز ۱۱ به توتال بدون تشریفات مناقصه بود

عبدالهی افزود: در ســاخت پالایشگاه و تجهیز همه مراحــل آن با مهندســی صددرصد خودکفا هســتیم و در بخش نخســت قرارداد فاز 11 با توتال کاری نیســت که در کشــور انجام نشــود. فرمانده قرارگاه ســازندگی خاتمالانبیاي ســپاه گفت: قــرارگاه بزرگترین دکلهای حفــاری 4۰۰ فوتــی را در اختیار دارد کــه میتوانند 11 کیلومتــر حفاری کنند و ممکن اســت این دکلها بیکار شــوند. وی گفت: مســئولان میگویند بایــد خارجیها بیایند و سرمایهگذاری کنند، درحالیکه سپاه بارها اعلام آمادگی کرده است که میتواند بخش مالی را نیز تأمین کند. فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاي سپاه افزود: وزارت نفت گفته اســت میخواهد قراردادها به سمت مناقصه برود، اما واگذاری فاز 11 به توتال بدون تشریفات مناقصه بوده است.

نباید پیمانکار دست دو شویم

ســردار عبدالهی گفت: میگویند شــرکت توتال در قــرارداد باید از شــرکتهای داخلی اســتفاده کند، اما مــا هیچ وقت نبایــد عزت خود را زیر ســؤال ببریم و در حالیکه توانایی داریم، پیمانکار دســت دو شویم. اکنون 1.3 دهم تریلیون تومان پول در دســت مردم است و اگر برای جذب آن زمینهســازی کنیم میتوان این سرمایه را به بخشهای مــورد نیاز هدایت کــرد. فرمانده قرارگاه ســازندگی خاتمالانبیاي ســپاه گفت: در ۲6 اسفند 94، 1۵ هــزار میلیارد تومــان اوراق نفتی در یــک دقیقه به فروش رفت و در ســال 9۵ نیز 3۰۰ میلیارد تومان اوراق ســتاره خلیج فارس کمتر از یک دقیقه فروخته شد، در حالیکــه 8۰ برابر خریــداران متقاضی وجود داشــت. عبدالهی با بیان اینکه در حالی که باید مردم را به سمت ســرمایهگذاری در طرحها هدایت کنیم، اما بد مدیریت کردهایم، افزود: اگر صنعت پالایشگاهســازی بومی شده، به این دلیل است که به توانمندی داخلی اتکا کردهایم. اگر به جای نگاهکردن بــه جاهای دیگر به ظرفیتهای داخلی توجه کنیم، تحریمها اثری ندارد. وی با بیان اینکه بهترین جا برای تربیت نیروی انســانی در کشور قرارگاه خاتمالانبیا بوده اســت، گفت: این قــرارگاه ۵۰ هزار نفر حقوقبگیر دارد که از این تعداد 16 هزار نفر کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکترا دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.