آبشدن یخ ارتباط ميان بازیسازان ایرانی و بينالمللی

Shargh - - اقتصاد -

شــرق:

نخســتین رویداد تجاری صنعت بازیهــای رایانهای ایران ‪Tehran Game Convention‬ ، روز پنجشــنبه و جمعه با حضور بیش از دو هــزار نفر از فعالان داخلی و بینالمللی این صنعت، برگزار شد. در این رویداد، 4۰ فعال معتبر صنعت بازیهای رایانهای از کشــورهای فرانســه، اســترالیا، ســوئد، آمریــکا، کانادا، روســیه، آلمان، اســپانیا، پرتغال، انگلســتان، لهستان، صربستان، ژاپن، ترکیه و امارات و ۲۰ نفر از بازیسازان باتجربه ایرانی، در ســخنرانیهایی تجربیات خود را در اختیار بازیســازان ایرانی قرار دادند. علاوه بر این ســخنرانیها، پنج کلاس تخصصــی یکروزه نیز برگزار شــد و در آنها مدرســان بینالمللی به صورت فشــرده، به تدریس موضوعات مختلف در حوزه بازیســازی برای علاقهمنــدان پرداختند. در بخش تجاری نمایشــگاه نیز 1۲6 شرکت و بازیســاز مستقل ایرانی و خارجی از کشــورهای کانادا، اتریش، روســیه، فرانسه، ژاپن، استونی، پرتغال، آلمان، لهســتان، هلند، فنلاند، قبرس، اردن، ترکیــه، چین و مالزی حضور یافتند. بــه گفته مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای رایانهای، 99 درصد شرکتهای خارجی حاضر در ایــن رویداد، ناشــر و خریدار بازی بــوده و بازیهای خوب ایرانی را برای عرضه در بازارهای بینالمللی انتخاب کردند.

نمایشــگاه TGC با همکاری بنیاد ملی بازیهای رایانهای و شــرکت گیــم کانکشــن فرانســه )برگزارکننــده بزرگترین نمایشــگاههای B2B صنعــت بازیهای رایانــهای در اروپا، آمریــکا و چین( برپا شــد و حضــور دو هزار فعــال ایرانی و خارجی بازیهای ویدئویی در نمایشــگاه، این رویداد را بالاتر از نمایشــگاه Gist ترکیه و نمایشگاه بازی دوبی، قرار داد و به بزرگترین گردهمایی تجاری بازیســازان در منطقه بدل کرد. حضور دهها ناشــر و خریدار بینالمللی بازیهای رایانهای در TGC، ایــن فرصت را در اختیار بازیســازان ایرانی قرار داد تا با معرفی خود به این شــرکتها، راه خــود را برای حضور در بازارهای بینالمللی هموار کنند.

پیگیری اخذ عوارض از بازیهای خارجی در هیئت دولت

وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســلامی در جریان بازدیــد از این نمایشــگاه، در جمع خبرنــگاران گفت: «با دیدن نمایشــگاه TGC احساس غرور کردم؛ چراکه همه کسانی که در این فضا حضور دارند، جوان هســتند و این جوانی خلاقیت، نشــاط و امید تولید میکند». به گفته صالحیامیری، بازیهای رایانهای در کشــور هنوز ناشناخته اســت و باید آن را بیش از پیش به جامعه معرفی کنیــم. بازیهای رایانهای هم جنبه اقتصادی دارد؛ به این معنا که هم باعث اشــتغال، تولید و گردش مالی میشــود و هم بار فرهنگی دارد؛ چراکــه فرهنگ، معرفت و اخــلاق را به خانوادههــا معرفی میکند. او ادامــه داد: «در همین نمایشگاه شــاهد مجموعههایی بودم که بازیهایی با موضوع دفاع مقــدس و مدافعان حرم تولید کردهاند و حتما باید از بازیســازان کشور حمایت شــود». او گفت: «مهمترین نیــاز بازیســازان کشــور، حمایتهــای مالی اســت و ما در وزارت ارشاد هم به صورت مســتقیم و هم از طریق بانکها، بــه حمایت از آنهــا خواهیم پرداخت». بر اســاس اظهارات وزیر فرهنگ و ارشــاد، 1۰ تا 1۵ درصد بــازار داخلی در اختیار بازیهای ایرانی اســت و همکاران ما در بنیاد ملی بازیهای رایانهای، در حال تدوین برنامهای هستند تا در پنج سال آینده، نیمی از بازار داخلی را در اختیار بگیریم.

او بر لزوم ایجاد بستری برای ایجاد رقابت میان بازیسازان داخلی و خارجی تأکید کرد و افزود: «یکی از اهداف نمایشگاه TGC نیز ایجاد همین فضای رقابتی است و خوشحال هستیم که بازیسازان ایرانی از بازارهای بینالمللی درآمد داشتهاند. برای مثال، یکی از بازیهای ایرانی سال گذشته 1۵۰هزار دلار فروش در بازارهای بینالمللی داشته است». او تصویب قانون مالکیت معنوی را برای توســعه بازیهــای ایرانی و ورود به بازارهای خارجی ضروری دانست و ادامه داد: «برای تصویب لایحه مالکیت معنوی، با کمیســیون قضائی مجلس جلســه داشــتهام و رئیس کمیســیون نیز قول داده اســت این لایحه در اولویت دســتور کار مجلس قرار گیرد. ما امیدواریم قانون مالکیت معنوی تا پایان سال تصویب شود».

به گفتــه او، بنیاد ملــی بازیهای رایانهای پیشنویســی دراینباره تهیه کرده و این پیشنویس در شــورای برنامهریزی وزارتخانه مطرح شده اســت. این موضوع بهزودی به دولت پیشــنهاد میشــود تا مباحــث مربوط به صنعــت بازیهای ویدئویی ازجمله اخذ عوارض از بازیهای خارجی، در صورت تصویب هیئت دولت، عملیاتی شود.

لغو محدودیت ارائه وام وجوه ادارهشده به بازیسازان

محمــود واعظی نیــز در جریان این بازدید به بازیســازان قــول داد محدودیتها در ارائه وام کمبهره وجوه ادارهشــده به آنها، برای ســال جاری برداشــته شــود. وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطلاعات گفت: «نمایشــگاه TGC مزیتهای زیادی برای صنعت بازیسازی کشورمان دارد از جمله اینکه در کنار نمایشــگاه تجاری، بیش از 6۰ کنفرانــس و کلاس علمی نیز برگزار میشود». او افزود: «ما در وزارت ارتباطات وظیفه خود میدانیم به حمایتهای فنی و مالی از بازیســازان کشورمان بپردازیم. در این راه، در هشــت ماه گذشته حدود پنج میلیارد تومان وام کمبهره وجوه ادارهشــده به شــرکتهایی که بنیاد ملی بازیهای رایانهای معرفی کرده، پرداخت شــده اســت. امروز هم به غرفهداران و بازیسازان قول دادم محدودیتها در تخصیص این وام برداشــته شود و به هر پروندهای که بنیاد ملی بازیها تأیید کند، وام پرداخت کنیم».

به گفتــه او، اکنون بازیهایی در کشــور وجــود دارند که در 77 کشــور جهان کاربر دارند. این موضوع نشــان میدهد جوانان ما اســتعداد زیادی در بازیســازی دارند و باید از آنها حمایت شود.

او افزود: «باید از بازیســازان در حــوزه فنی حمایت کرد. در این راه با دانشــگاهها و مراکز پژوهشــی مذاکره کردهایم تا امکاناتی را از جمله آزمایشــگاه بازیهای رایانهای، در اختیار بازیســازان قرار دهند. در بخش آموزشــی نیز در دانشــکده پســت و مخابرات با همکاری بنیاد ملــی بازیهای رایانهای، دورههایی برگزار شده است».

وزیــر ارتباطات در بخشــی از صحبتهای خــود به بازی کلش آو کلنز اشــاره کرد و گفت: «شما دیدید بلافاصله پس از فیلتر این بازی، وزارت ارتباطات وارد عمل شد تا مشکل آن رفع شود. ما نمیخواهیم محدودیتی برای مردم در این حوزه ایجاد کنیم و آنها به ســراغ فیلترشــکن بروند؛ اما در مقابل، امکاناتی به وجود آوردهایم تا در شــبکه ملی اطلاعات، وقتی بازی ایرانی در سرور ایرانی عرضه شود، مردم کشور بتوانند با سرعت و کیفیت بالا و قیمت پایین از این بازی استفاده کنند».

او در بخش دیگــری از صحبتهایش به مســئله تعرفه ترافیک اشــاره کرد و ادامه داد: «اکنون تعرفه ترافیک بیش از ۵۰۰ ســایت ایرانی که سرورشان در داخل کشور است، نیمبها شــده و تا دو هفته دیگر این موضوع شــامل تمام سایتهای ایرانی میشــود. بهاینترتیب، مردم برای استفاده از بازیهای ایرانی آنلاین نیز تعرفه ترافیک نیمبها پرداخت خواهند کرد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.