دولت تمشیت

Shargh - - اقتصاد -

از دولتی که مردم با انگیزههای دیپلماتیک آن را برکشیدهاند غیر از این هم انتظاری نیست. توجه به معیشــت و زندگی روزمره مــردم که اهمیت حیاتی دارد نباید موجب شــود دولت روحانی در مســائل منطقهای و جهانی به حاشیه رانده شود. آنچه بیشازپیش ضرورت دارد، آگاهساختن مردم و درک موقعیــت منطقهای اســت که در آن قرار دارند.

منطقهای با همســایگانی کــه بیش از آنکه دولــت- ملــت باشــند، انبارهــای باروتاند و با جرقهای به آتش کشــیده میشــوند. زمانی این وضعیت هراسناکتر جلوه میکند که مردم بدانند هر کشــور، گروه و فرقهای بنــا به مصالح و منافع خود، قادر به انفجار این انبار باروت است. اقدامی که به شعلهورترشــدن آتش جنگ در خاورمیانه بینجامد بهنفع ایران خاصه دولت روحانی نیست و هــر تصمیمی در ســطح خاورمیانه و جهان اثر مســتقیمی در قضــاوت مردم نســبت به دولت روحانــی دارد. دولتی که خواســته یا ناخواســته بــا رأی و منافــع مردم گره خورده اســت و از این منظــر نهادهای رســمی و دولتــی و جناحهای سیاســی ملزم به رعایت حق دولــت و مردماند. دلواپسان، دلواپستر از دولتی نخواهند بود که با رأی آنان روی کار آمده اســت و برای پیادهسازی سیاســتهایش هم نیاز به رأی مردم دارد. دولت روحانی ناگزیر اســت مســائل خاورمیانه را تا حد امــکان با مــردم در میــان بگــذارد و انگیزه آنان را برای درگیرشــدن با ایندســت مســائل که در سرنوشتشان اثری عمیق و جدی دارد، بالا ببرد. ناگفته پیداســت مــردم بیش از دغدغه مســائل منطقهای و جهانی دغدغه معیشت خود را دارند، اما ایــن رویکرد مــردم نباید مورد سوءبرداشــت گروهها و جناحهای سیاســی شود تا به بهانه آن دولت را به حاشــیه برانند و ابتکارعمل در عرصه منطقهای و جهانی را از دست او بگیرند.

بپذیریم یــا نپذیریــم، آینــده خاورمیانه اثری مســتقیم در مســائل داخلــی دارد و هر تصمیم اشــتباهی در این ارتباط، بیش از مســائل داخلی زندگی مــردم را تحتتأثیر قرار میدهد. اگر اینک مردم با صبر و حوصله مسائل خاورمیانه را دنبال میکنند به اتکا و اعتمادی اســت کــه به دولت روحانــی دارند. آنان باور دارنــد دولتی که با رأی آنان روی کار آمده از مصالح و منافع آنان صیانت خواهد کرد. بههرتقدیــر عواقب هر تصمیمی به پای دولت روحانی نوشته خواهد شد، چه خوب و چه بد. اگر دولت آمریکا در برهمزدن برجام دست بالا را ندارد، ثمره کار دشــوار و فرسایندهای است که دولت روحانی فقط در دوره اوباما میتوانست به آن دســت یابد. اینک برجام، قراردادی حقوقی اســت که نقــض آن نیاز به ادلــه حقوقی دارد و برای شکستن آن باید اجماعی جهانی فراهم کرد و رســیدن به این اجماع برای آمریکا بسیار دور از دسترس است.

خاورمیانــه نیــز راه برونرفتی جــز مذاکرات دیپلماتیک ندارد، برونرفتی که بیتردید ترامپ از آن استقبال نخواهد کرد. ترامپ همانند دلواپسان داخلــی تمایل بر نقض برجــام دارد، اما برای این کار به شیوهای معکوس عمل میکند؛ او برجام را از مرکز سیاستهای خارجی دولتش دور میکند و مســائل خاورمیانه را در اولویــت قرار میدهد. هرگونه تنــش جدی با ایــران در خاورمیانه روی برجام اثر میگذارد؛ کوهــی را که نمیتوان از آن بالا رفت باید دور زد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.