واكنش دادستاني كل كشور به جوابیه ستاد قاچاق كالا و ارز

Shargh - - اقتصاد -

شرق: دادســتانی کل کشــور در پی جوابیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن تأکید بر لزوم بالابردن آســتانه تحمل دســتگاهها در مواجهه با انتقادات، پاســخ داده و گفته به جای القــای عدم اطلاع کافی ناظران، آمارهای دقیق را در اختیار عموم قرار دهید. ایــن اظهــارات در حالي مطرح ميشــود که ســتاد مرکــزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جریان انتخابات بارها نسبت به بیان اشتباه آمارها از سوي کاندیداهاي ریاستجمهوري واکنش نشــان داده و آمارهاي روز را اعلام کرده بود و حتي به واســطه اصرار بر خطا از سوي کاندیداها به هیئت مرکزي نظارت بر انتخابات دوازدهمین دوره ریاســتجمهوري شــکایت کرده بــود. با ایــن حال در بخشــي از متــن جوابیه روابط عمومي دادســتاني کل کشور آمده: «به نظر میرسد مســئولان ســتاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جریان نیســتند که مورد خطاب اظهارات آنها چه شخصی اســت». این جوابیه با بهچالشکشیدن آمارهاي این ستاد نوشــته: «با توجه به آمار اعلامی از سوی ستاد مبارزه بــا قاچــاق کالا و ارز در افزایش ۵۰ درصدی کشفیات نسبت به سالهای گذشته، دو موضوع قابل تأمل اســت؛ 1- آیــا افزایش میزان کشــفیات قاچاق بــه معنای کاهش همان مقــدار از جمع کل قاچاق صورتگرفتــه بوده اســت؟ ۲- آیا اصــولا افزایش میزان تخلفات کشفشــده به معنای کارآمدی نظام پیشگیری و برخورد با تخلف در این زمینه است؟». در بخش دیگري از این جوابیه آمده: «اظهارات دادستان محترم کل کشــور در رابطه با ســتاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فراقــوهای بوده و همه دســتگاهها را در بر میگیرد. از سوی دیگر، ســتاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از نهادهایی اســت که گزارش عملکرد خود را به دادســتانی کل کشــور ارائه میدهــد و در کنار آن، مطالعه و بررســی بیش از دهها گزارش عملکرد و بولتن خبری ارائهشــده به دادســتانی کل کشور از مبادی ذیربط، اطلاعات کافی را در اختیار مسئولان قضائــی قــرار میدهد. پس بهتر اســت مســئولان این ســتاد، به جای القای عدم اطــلاع کافی ناظرین، آمارهــای دقیق را در اختیار عموم جامعه قرار دهند تــا آنها خود در جایگاه قضاوت قرار گیرند». در ادامه این جوابیه، با اشاره به سخنرانی نوروزی مقام معظم رهبری در اجتماع مردم در حرم مطهر رضوی، درباره برخورد قاطع و اساسی با قاچاق کالا، آمده: «پرواضح است چنانچه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کار خود را بهدرستی انجام میداده؛ چرا دغدغه رهبر معظم انقلاب در این زمینه برطرف نشده است.»

ایــن جوابیــه در مقام ســخن آخر، تأکیــد کرده: «طبیعتــا اگر عملکرد ســتاد مبارزه بــا قاچاق کالا و ارز مورد دفاع از ســوی همه قوا بود، طرح تحقیق و تفحص مجلس شــورای اسلامی، تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق کالا و بررســی سیاســتهای دولــت در مقابله بــا قاچاق و علــت ناکارآمدی این سیاستها در حال اجرا نبود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.